Vergi Ceza Hukuku 2. Ünite Özet Ders Notları

Admin
Aralık 5, 2018

ÜNİTE 2: VERGİ CEZA HUKUKUNDA SORUMLULUK

Fail; ceza hukukunda suçlu, ceza muhakemesi hukukunda sanık, ceza infaz hukukunda mahkum anlamına gelir.

Vergilendirme ilişkisine bağlı olarak vergilendirme amacı doğrultusunda 2 şekilde ortaya çıkar

Vergi ödev ilişkisi hem vergi borcunu ödemeyi hem de vergilendirme sürecinde ortaya çıkan şekli ödevleri yerine getirmektir.

Masumiyet karinesi suçluluğu mahkeme kararı ile sabit olmadıkça kimsenin suçlu sayılmamasıdır.

Vergi kabahatleri ile suçlarının ve bunlara uygulanacak ceza ve yaptırımlar kanunla düzenlenir.

Suçluların kanuniliği ilkesi kişilerin işlemiş oldukları fiiller nedeniyle suçlanabilmeleri için, söz konusu fiillerin suç olarak nitelendirildiğinin açıkça kanunda belirtilmiş olmasını ifade eder.

Kabahatler kanunla düzenlenmez Cezalar kanunla düzenlenir.

Yaptırımların kanuniliği ilkesi kabahatlere uygulanacak olan yaptırımların türünün süresinin ve miktarının ancak kanunla belirlenebilmesini ifade eder.

Kabahatlerin karşılığı olan yaptırımların türü, süresi ve miktarı ancak ve sadece kanunla belirlenir.

Vergi usul kanununun 359-363. maddelerinde belirtilen vergi suçlarının işlenmesi halinde yargılamayı asliye hukuk mahkemesi yapar.

Vergi dairesi vergi kabahatlerini tespit eder ve bu kabahatler karşılığında yaptırım uygular.

Vergi kabahatleri ve bunlara uygulanan vergi cezalarına ilişkin ceza kesme işlemlerine karşı yargı yoluna başvurulması halinde bu işlemlere karşı açılan davalara vergi mahkemesi bakar.

Kanuni tarife uygun, hukuka aykırı ve kusurlu bir davranışa suç denir.

Kanunun karşılığında idari yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlığa kabahat denir.

Suç işleyen kişiye usulüne uygun olarak yapılan yargılama sonucunda tarafından hükmedilen veya yetkili organlar tarafından uygulanan müeyyideye ceza denir.

Hukuka aykırı davranışta bulunan kişiye yada toplumu belli zarar tehlikesinden koruma amacına yönelik müeyyideye güvenlik tedbiri denir.

İdari yaptırım; kabahat işlenmesi halinde idari makamlar tarafında uygulanan para cezası ve tedbirleri ifade eder.

Cezanın etkileri : caydırma, korkutma,önleme hukuk dışı davranışı giderme

Fiil işlenmesi hukuka aykırı olan insan davranışlarıdır.

Suçun ve kabahatin kanuni tanımında yer alan fiili bizzat işleyen kişilere fail denir.

Vergi usul hukukunda yer alan kabahat ve suçlar:
1- Kaçakçılık suçları
2- Vergi ziyaı kabahati
3. Vergi mahremiyetini ihlal suçu
4- Usulsüzlük kabahatleri

Vergi yükümlüsü ve vergi sorumlusu başta olmak üzere, vergi ödevlilerinin vergi kanunları ile vergi usul kanununda belirlenen usul ve şekle veya görev yada ödeve ilişkin hükümlerine cezayı gerçekleştirecek şekilde kısmen veya tamamen aykırı davranmasına vergi suçu denir.

Vergi yükümlüsü ve vergi sorumlusu başta olmak üzere, vergi ödevlilerinin vergi kanunları ile vergi usul kanununda belirlenen usul ve şekle veya görev yada ödeve ilişkin hükümlerine yaptırımı gerçekleştirecek şekilde kısmen veya tamamen aykırı davranmasına vergi kabahati denir.

Kendisine Hakan’ın vasi tayin edildiği Murat’a ait işletmede verginin geç tahakkuk ettirilmesi nedeniyle kesilmesi gereken vergi ziyaı cezanın sorumlusu Murattır. Yani vasiler ceza sorumlusu olamaz.

Vergi kabahatinin işlenmesi halinde idari makamlar tarafından uygulanacak idari yaptırımlar 2 unsurdan oluşur. Kabahatler karşılığında uygulanacak olan idari yaptırımlar, idari para cezası ve idari tedbirlerdir.

Yayım Dağıtım ve Danışmanlık Anonim şirketinin kurum kazancının eksik beyan edilmesi halinde, vergi zıyaı cezası şirket adına kesilmesi gerekir.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum