Vergi Ceza Hukuku
Çıkmış Sınav Soruları
1.
Vergi Ceza Hukukunun en öncelikli bağlayıcı kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Anayasa
Soru Açıklaması
2.
Ceza kesme işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesine ilişkin hükümler aşağıdaki kanunlardan hangisinde düzenlenmektedir?
Doğru Cevap: "A" İdari Yargılama Usulü Kanunu
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi yorum yöntemlerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Sistematik yorum
Soru Açıklaması
4.
Yürürlük tarihi konusunda açık bir düzenleme bulunmayan vergi cezasına ilişkin kanun hükmü ne zaman yürürlüğe girecektir?
Doğru Cevap: "D" Resmi Gazetede yayımlandığı günden başlayarak 45 gün sonra
Soru Açıklaması
5.
Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı olması halinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "A" Failin lehine olan kanun
Soru Açıklaması
6.
Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla bir davranışın suçun kanunî tanımında belirtilen neticesinin öngörülmeyerek gerçekleştirilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Taksir
Soru Açıklaması
7.
Fail, ceza hukukunda aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "B" Suçlu
Soru Açıklaması
8.
Tüzel kişilerin idare ve tasfiyesinde vergi kanunlarına aykırı hareketlerden doğan vergi cezaları aşağıdakilerden hangisi adına kesilir?
Doğru Cevap: "C" Tüzel kişiler
Soru Açıklaması
9.
Vergi kaçakçılığı suçu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Kanunda suç sayılan fiillerin bilerek ve istenerek işlenmesi gerekmez.
Soru Açıklaması
10.
Kendisine Ali'nin kayyım tayin edildiği Ömer'e ait işletmede verginin eksik tahakkuk ettirilmesi nedeniyle kesilmesi gereken vergi ziyaı cezasının sorumlusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ali
Soru Açıklaması
11.
Vergi ödevlilerinin, yargı kararına ihtiyaç göstermeksizin, idare tarafından idari para cezasıyla cezalandırılan, vergi kanunlarında öngörülen yükümlülüklere aykırı fiillerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Vergi kabahati
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi vergi ziyaı kabahatinin ağır nitelikli fiillerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Beyannamenin kanuni süresinden sonra kendiliğinden verilmesi
Soru Açıklaması
13.
Geçici vergide vergi ziyaının cezalandırılabilmesi için noksan beyan tutarının, beyan edilmesi gereken gelirin yüzde kaçlık kısmını aşması gerekir?
Doğru Cevap: "A" 10
Soru Açıklaması
14.
Kabahat teşkil eden fiillerin hafif nitelikli olması halinde vergi ziyaı cezası, vergi ziyaının kaç katı oranında uygulanır?
Doğru Cevap: "B" ½
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki hangisi birinci derece genel usulsüzlük kapsamındaki fiillerden biridir?
Doğru Cevap: "D" İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi
Soru Açıklaması
16.
Tek fiille farklı kabahatlerin ortaya çıkması halinde kabahatlerden sadece birine ceza verilmesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "E" Fikrî içtima
Soru Açıklaması
17.
Cezası kesinleşenlere belirli süre içinde tekrar işledikleri kabahat nedeniyle daha ağır ceza verilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Tekerrür
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi tekerrür çeşitlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ağır tekerrür
Soru Açıklaması
19.
Önceden vergi ziyaı kabahati işleyen kişi ne kadar süre içerisinde tekrar kabahat işlerse tekerrür hükümleri uygulanır?
Doğru Cevap: "E" 5 yıl
Soru Açıklaması
20.
Tekerrür uygulaması, sonraki kabahatin vergi ziyaı olması halinde ceza tutarını, ceza aslının yüzde kaçı kadar artırır?
Doğru Cevap: "D" 50
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.