Uluslararası İktisat
1.Deneme testi
1.
Merkantilist düşüncenin kabul gördüğü dönemlerde uygulanan tedbirler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "A" İthalatı uygulanan gümrük vergilerinin kaldırılması
Soru Açıklaması
2.
Fizyokrasi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Artık ürün yaratan tek üretim dalı tarımdır.
Soru Açıklaması
3.
Mutlak Üstünlükler Teorisi ile Adam Smith aşağıdakilerden hangisini açıklamıştır?
Doğru Cevap: "B" Uluslararası iş bölümü ve uzmanlaşmanın yararlarını
Soru Açıklaması
4.
Klasik dış ticaret teorilerinin varsayımları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Emek, ülke içinde ve ülkeler arasında serbest- çe dolaşabilmektedir
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi merkantilizmin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ödemeler bilançosunun açık vermesi gerektiğini savunurlar
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Heckscher-Ohlin Teorisi ile ilgili olarak yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Heckscher-Ohlin teorisi yalnızca artan fırsat maliyeti şartlarında geçerlidir.
Soru Açıklaması
7.
Faktör miktarı tanımına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Üretim faktörleri homojen olduğunda bu tanımlamanın kullanılması zordur
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Heckscher-Ohlin Teorisi’nin özellikleriyle ilgili olarak yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Analiz gerçek hayattaki durumu yansıtmaktadır.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Rybczynski Teoreminin dayandığı varsayımlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Dış ticaret hadleri ekonomik büyümeden etkilenmektedir
Soru Açıklaması
10.
Bir malın dış ticaret öncesinde diğer mala göre emek yoğun tekniklerle üretilirken dış ticaretten sonra sermaye yoğun tekniklerle üretilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Faktör yoğunluğunun tersine dönmesi
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi dış ticareti açıklamaya yönelik modellerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Faktör modeli
Soru Açıklaması
12.
Tekelci rekabet piyasası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Farklı firmalar tarafından üretilen ürünler birbirlerini ikame edemezler.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi dinamik karşılaştırmalı üstünlüğün olduğu ürünler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Gıda maddeleri
Soru Açıklaması
14.
Gelir ve Tercihlerde Benzerlik Modeli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Teoriye göre dış ticarete konu olan mallar homojendir
Soru Açıklaması
15.
Ürün dönemleri teorisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Yeni ürün aşamasında diğer sanayileşmiş ülkeler söz konusu ürünü üretmekte ve tüketimleri karşılamaktadır
Soru Açıklaması
16.
Üye ülkelerin mal ticaretinin önündeki engelleri ortadan kaldırdığı üçüncü ülkelere karşı ise ortak gümrük tarifesinin uygulandığı entegrasyon şekline ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Gümrük Birliği
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Pareto Optimumu ile ilgili olarak yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Bir bireyin refahı azaltılmadan, başka bir bireyin refahını yükseltme imkanı yoksa o toplum minimum refaha ulaşmıştır.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Gümrük Birliği’nin dinamik etkileri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Dış ticaret hadleri etkisi
Soru Açıklaması
19.
Gümrük Birliği’ne üye ülkelerin uyguladıkları ortak dış ticaret yönetmeliği ve bu kapsamda GB üyesi ülkelerin birlik dışındaki üçüncü ülkelere karşı uygulamış oldukları tarife aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ortak Gümrük Tarifesi
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi ekonomik birleşme çeşitlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ekonomik Bütünleşme
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.