Ticaret Hukuku
1.Deneme testi
1.
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin maddi mal varlığı unsurlarına örnek olarak gösterilemez?
Doğru Cevap: "E" Endüstriyel tasarım
Soru Açıklaması
2.
Bir ticari işletmenin sevk ve yönetiminin kendi müşteri çevresi üzerinde yarattığı rağbetten dolayı sahip olunan hak aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "D" Good will
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi bir yerin şube sayılmasının sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Yapılacak işletme devirlerinde, devrin kapsamına şubeler değildir
Soru Açıklaması
4.
I. Tüzel kişiliğe sahip ve sermaye şirketi olarak kurulmuş kredi kurumları

II. Kredili satış yapan gerçek ve tüzel kişiliğe sahip müesseseler

III. Kooperatifler

Yukarıdakilerden hangileri rehnin tarafları arasında yer alır?
Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması
5.
Ticaret yapması yasak olanlar arasında aşa- ğıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Eczaneler
Soru Açıklaması
6.
Ticaret yapması yasak olanlar arasında aşa- ğıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Eczaneler
Soru Açıklaması
7.
Sicil müdürünün vereceği kararlara karşı, tebliğden itibaren kaç gün içerisinde sicilin bulunduğu yerdeki Ticaret Mahkemesine itiraz edilebilir?
Doğru Cevap: "D" 8
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi ticaret sicilinin kurucu etkisinin bulunduğu istisnai hallerden biri de- ğildir?
Doğru Cevap: "A" Ticaret şirketlerinin devredilmesi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi ticaret şirketlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Adi komandit şirket
Soru Açıklaması
10.
Bir işletmenin mal ve hizmetlerini başka işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar gibi malların biçim ve ambalajlarının çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, basım yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her tür işarete ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Marka
Soru Açıklaması
11.
Marka tescilinin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Tescil edilmiş markanın koruma süresi on yıldır.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin defter tutmalarının sağladığı yararlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İşletmenin devredilmesi durumunda işlemleri hızlandırır
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi TTK uyarınca tutulması zorunlu defterler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Finansal raporlama defteri
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi acentelik sözleşmesinin unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Arızi olarak aracılık faaliyeti acentelik olabilir
Soru Açıklaması
15.
Cari hesap sözleşmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Cari hesap sözleşmesi sonuna kadar her devre tekrarlanarak devam eder
Soru Açıklaması
16.
TTK m.101 uyarınca, cari hesaba ilişkin davalar, sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren kaç yıllık zaman aşımına tabidir?
Doğru Cevap: "D" 5
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi ortaklığın unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Konu
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi adi ortaklığın dağılma nedenleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Bütün ortakların sona erdirme isteği
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi ticaret şirketlerinin ortak özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Hak ehliyetlerinin işletme konusu ile sınırlı olması
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi limited şirket ile anonim şirketin benzerliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Şirketten çıkma ve çıkarılmaya olanak tanınmıştır.
Soru Açıklaması
21.
Tescil başvurusunun kaç gün içinde yapılmaması hâlinde, ayrılan ortak, adının bu paylarla ilgili olarak silinmesi için ticaret siciline baş- vurabilir ?
Doğru Cevap: "C" 30
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.