Temel İnsan Hakları Bilgisi Bahar Dönem Sonu 1.Deneme Testi

Admin
Mayıs 2, 2016
Temel İnsan Hakları Bilgisi Bahar Dönem Sonu
1.Deneme Testi
1.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin hazırlanış amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" BM Şartı’nda bahsedilen insan hakları ve temel özgürlüklerden ne anlaşılması gerektiği konusunda ortak bir anlayış yaratmak
Soru Açıklaması
2.
“Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesinin 53 maddesinden 6 . Madde ile 27 . Madde arasında düzenlenmiş bulunan haklar öğretide “klasik haklar” olarak tanımlanan haklardır.”


Yukarıdaki bilgiye göre, Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesinin düzenlemiş olduğu haklar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Hayat Hakkı, İşkence Yasağı, Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı
Soru Açıklaması
3.
Afrika Birliği Örgütüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Barışçılık ve bloksuzluk politikaları izlemek, Afrika ülkeleri arasındaki birlik ve dayanışmayı geliştirmek amacıyla, 1963 yılında, o tarihlerde bağımsızlıklarına yeni kavuşmuş olan Afrika devletleri tarafından kurulmuştur.
Soru Açıklaması
4.
Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Amerikan Devletleri Örgütü’ne üye devletler sözleşmeye taraf olmak zorundadır.
Soru Açıklaması
5.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuru yoluyla kimler başvurabilir?
Doğru Cevap: "A" Her gerçek kişi, hükümet dışı her kuruluş veya bütün kişi grupları
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin kapsamındaki haklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kamu hizmetlerine girme hakkı
Soru Açıklaması
7.
II. Mahmut döneminde oluşturulan Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye, aşağıdakilerden hangisinin görev ve yetkilerine benzer şekilde donatılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Danıştay ve Yargıtay
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Meşruti Islahat Döneminde çağdaş bir devletin temellerinin atılabilmesi doğrultusunda yapılanlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Gazete imtiyazı alabilmek için teminat akçesi yatırılması şartı konması
Soru Açıklaması
9.
1921 Anayasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 1921 Anayasası’nın değiştirmediği hükümler bakımından Kanun-i Esasi ikincil olarak varlığını sürdürmektedir.
Soru Açıklaması
10.
1961 Anayasası’nda düzenlenen temel hak ve özgürlüklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Sosyal haklar ilk kez bireyler bakımından geniş ölçüde anayasal güvence altına alınmıştır.
Soru Açıklaması
11.
1924 Anayasası’nın eşitlik ilkesine aykırı olarak görülen özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Seçme ve seçilme hakkının başlangıçta sadece erkeklere tanınması
Soru Açıklaması
12.
Eşitlik ilkesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Devlet yönetiminde egemen olan bağımsız bir temel ilkedir.
Soru Açıklaması
13.
I.Konut dokunulmazlığı
II.Kişi güvenliği
III.Düşünce hürriyeti
IV.Siyasi parti kurma hakkı
V.Çalışma hakkı


Yukarıdakilerden hangileri sadece negatif statü haklarındandır?
Doğru Cevap: "A" I, II ve III
Soru Açıklaması
14.
Hak kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Kişilerin hukuk düzeni tarafından tanınan ve korunan menfaatleridir.
Soru Açıklaması
15.
Temel hak ve ödevler 1982 Anayasası’nın kaçıncı kısmında düzenlenmiştir?
Doğru Cevap: "B" 2.
Soru Açıklaması
16.
Temel hak ve özgürlüğün sınırlılığıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Temel hak ve özgürlüğün sınırlandırılması ile aynı anlama gelir.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi olağan dönemde temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması esaslarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Savaş ya da seferberlik benzeri bir hal olması
Soru Açıklaması
18.
Hakkında tutuklama kararı verilmesi veya yakalama emri düzenlenmesi için yeterli nedenler bulunan veya ifade alma ya da sorgu işlemleri için usulüne göre çağrıldığı halde gelmeyen şüpheli veya sanık hakkında verilen karar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Zorla getirme
Soru Açıklaması
19.
Yakalanan kimsenin savcının emriyle hareket serbestisinin, serbest bırakılıncaya kadar veya hâkim önüne çıkartılıncaya kadar kısıtlanmaya devam etmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Gözaltı
Soru Açıklaması
20.
Bir suç işlendikten sonra şüphelinin, suç delillerinin veya müsadereye tabi eşyanın elde edilmesi amacıyla, şüphelinin veya üçüncü kişilerin üzerlerinde ya da onlara ait yerlerde yapılan araştırmaları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Adli arama
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum