Sosyal Politika
1.Deneme testi
1.
Aşağıdakilerden hangisi toplumu oluşturan fertler ve sosyal gruplar arasında bölüşümden kaynaklanacak çatışmaları ortadan kaldırarak toplum hayatının refah ve huzur içinde sürekliliğini sağlamaya yönelik politikalar ve tedbirler bütünüdür?
Doğru Cevap: "B" Sosyal politika
Soru Açıklaması
2.
Sosyal güvenlik terimi resmi olarak ilk kez hangi ülkede kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" ABD
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli-geçici tehlikelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Malullük
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal sigortaların temel ilkelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Özel otorite tarafından kurulması
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliğin ekonomik etkilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Çekirdek aileden geniş aileye dönüşe etkileri
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkış biçimine göre ayrımcılık türleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Cinsiyet ayrımcılığı
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi nedenlerine göre ayrımcılık türleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Gebeliğe ve analık iznine bağlı ayrımcılık
Soru Açıklaması
8.
Belirli bireylerin veya grupların yapısal ve/veya kişisel nedenlere bağlı olarak mekansal anlamda olmasa da sosyal katılım anlamında tamamen veya kısmen içinde yaşadıkları toplumun dışında kalmaları ve toplumdaki yurttaşlığa ilişkin normal eylemlere katılamamalarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Sosyal dışlanma
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal dışlanma biçimleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Sosyal fikir birliği
Soru Açıklaması
10.
Olumlu ayrımcılık ilk olarak hangi ülkede gündeme gelmiştir?
Doğru Cevap: "D" ABD
Soru Açıklaması
11.
Kadın, çocuk ve gençleri korumaya yönelik ilk hukuki düzenleme hangi ülkede yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" İngiltere
Soru Açıklaması
12.
Çocukların çalışma yaşamında korunması ile ilgili ilk düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 151 sayılı Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Mütealik Kanun
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi yaşlılığın sınıflandırılmasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Ekonomik yaşlılık
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi evde bakım hizmetleri kapsamında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Süresiz çalışma
Soru Açıklaması
15.
Yaşlılarla ilgili sosyal hizmetleri planlama, programlama ve yürütme görevini devletin doğrudan üstlenmesi kaç yılında hangi kurumun kurulması ile gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "E" 1963-Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü
Soru Açıklaması
16.
BM tarafından özürlülerin korunmasına yönelik uluslararası düzeyde ilk çalışmalar kaç yılında başlatılmıştır?
Doğru Cevap: "C" 1945
Soru Açıklaması
17.
Avrupa ülkelerinde özürlülerin istihdamında en yaygın kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kota sistemi
Soru Açıklaması
18.
Çeken ve iten faktörler yaklaşımına göre aşa- ğıdakilerden hangisi göçün itici nedenleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Etnik sorunlar
Soru Açıklaması
19.
Türkiye’den Avrupa’ya göçler ilk olarak aşağı- daki ülkelerden hangisi ile başlamıştır?
Doğru Cevap: "C" Federal Almanya
Soru Açıklaması
20.
4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanun’a göre çalışma izinleri türleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Şartlı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.