Sosyal Güvenlik Hukuku Bahar Dönem Sonu 1.Deneme Testi

Admin
Mayıs 16, 2016
Sosyal Güvenlik Hukuku Bahar Dönem Sonu
1.Deneme Testi
1.
Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Güvenlik Kurumunun görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İşsizlik sigortasını yönetmek
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi, 5510 sayılı SSGSSK’nın 4 . maddesinin, 1. Fıkrasının b bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan biridir?
Doğru Cevap: "C" Gelir vergisi mükellefi olanlar
Soru Açıklaması
3.
İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği verilmesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Geçici işgöremezlik ödeneği, işgöremezliğin 3 . gününden itibaren sigortalıya tedavi ve istirahatin devam ettiği süre boyunca verilir.
Soru Açıklaması
4.
5510 sayılı SSGSSK’ya göre, güncelleme katsayısı nedir?
Doğru Cevap: "C" Her yılın Aralık ayına göre açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranının %100’ü ile sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızının %30’unun toplamına (1) tam sayısının ilave edilmesi sonucunda bulunan bir değerdir.
Soru Açıklaması
5.
5510 sayılı SSGSSK’ya göre, kamu idareleri, vazife malullüğüne sebep olan olayı, ne kadar süre içinde o yerin yetkili kolluk kuvvetlerine bildirmekle yükümlüdür?
Doğru Cevap: "A" Derhal
Soru Açıklaması
6.
Aylıksız izin alan 4/1/c’li sigortalıların aylıksız izinli oldukları süreler için genel sağlık sigortası primi aşağıdakilerin hangisi tarafından ödenir?
Doğru Cevap: "B" İşveren
Soru Açıklaması
7.
Sayıştay Başkanının istek halinde emekliye ayrılma talepleri aşağıdakilerden hangisinin onayı ile gerçekleşir?
Doğru Cevap: "A" TBMM Başkanlığı
Soru Açıklaması
8.
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre, iştirakçilerin, her ne sebeple olursa olsun vücutlarındaki bir arıza veya tedavisi imkânsız bir hastalık nedeniyle görevlerini yapamayacak duruma düşmüş olmalarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Adi malullük
Soru Açıklaması
9.
Yurt dışında kaç aydan fazla sürekli görevlendirilen sigortalı işçilerin ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin yurt dışında iken bütün sağlık giderleri genel sağlık sigortası tarafından karşılanır?
Doğru Cevap: "B" 6
Soru Açıklaması
10.
Genel sağlık sigortası kapsamında yardımcı üreme yöntemi tedavilerinden yararlanabilmek için diğer koşulların yanında kadının kaç yaşından büyük olması gerekmektedir?
Doğru Cevap: "C" 23
Soru Açıklaması
11.
Genel sağlık sigortalısının yüksek öğrenime devam eden ve evli olmayan çocukları kaç yaşına kadar genel sağlık sigortalısının bağımlısı sıfatı ile genel sağlık sigortasından yararlanır?
Doğru Cevap: "E" 25
Soru Açıklaması
12.
Genel sağlık sigortasından yararlanmak için iş sözleşmesiyle çalışan 4/1/a’lı sigortalıların hekime başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde en az kaç gün genel sağlık sigortası primi ödemiş olması gerekmektedir?
Doğru Cevap: "A" 30
Soru Açıklaması
13.
5510 sayılı SSGSSK’ya göre, kendi nam ve hesabına çalışan 4/1/b’li sigortalının ödemesi gereken sosyal güvenlik destek primi oranı sigortalının aylığının yüzde kaçıdır?
Doğru Cevap: "C" 15
Soru Açıklaması
14.
Ücret dışındaki ödemelerin yapıldığı ayda üst sınırın aşılması nedeniyle prime tabi tutulamayan kısmı, ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak en çok kaç ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazançlarına ilave edilir?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
15.
5510 sayılı Kanunun 5 . maddesinin 1 . fıkrasının e bendinde belirtilen Türkiye İş Kurumu kursiyerleri için ödenmesi gereken toplam prim oranı prime esas kazançlarının yüzde kaçıdır?
Doğru Cevap: "E" 13,5
Soru Açıklaması
16.
5510 sayılı SSGSSK’ya göre, toplam malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının yüzde kaçıdır?
Doğru Cevap: "D" 20
Soru Açıklaması
17.
5510 sayılı SSGSSK’ya göre, Kurumca sigortalılara fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen her türlü ödeme; sigortalının kasıtlı veya kusurlu davranışlarından doğmuşsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru en fazla kaç yıllık sürede yapılan ödemeler, genel hükümlere göre geri alınır?
Doğru Cevap: "D" 10
Soru Açıklaması
18.
5510 sayılı SSGSSK’ya göre, gelir ve aylıklar, her yılın hangi ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar artırılarak belirlenir?
Doğru Cevap: "A" Ocak ve Temmuz
Soru Açıklaması
19.
Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu’nun oluşumunda aşağıdakilerden hangisi temsil edilmez?
Doğru Cevap: "E" Türkiye İş Kurumu
Soru Açıklaması
20.
Kısa vadeli sigorta kollarından aylık ve gelirlerin birleşmesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Hem eşinden, hem de ana ve/veya babasından ölüm gelirine hak kazananlara, her iki geliri de bağlanır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum