Siyaset Sosyolojisi
Güz Ara Dönem 1. Deneme Testi
1.
“Belirli bir toprak sınırları dâhilinde, buyruklarını idari bir örgüt aracılığı ile fiziksel zora başvurma yeteneğine sahip olarak yerine getiren her egemen grup siyasi bir gruptur.’’ ifadesi ile iktidar ögesini vurgulayan ve siyasete bakışı klasik kurumsal ve hukuksal perspektiften ayıran düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "D" Max Weber
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti sınırlarında yaşayan sivil topluma verilen temel hak ve özgürlüklerin nispeten özerkleşmesini ve canlanmasını sağlayan süreçlerden biri olarak gösterilemez?
Doğru Cevap: "E" Celali isyanları
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Üyelerine kazanç sağlamakla yükümlüdür.
Soru Açıklaması
4.
Toplumsal gerçekliğin bir bütün olarak anlaşılabilmesi için, bu bütünü getiren bölümlerin tek tek ve derinlemesine incelenmesini gerektiğini savunan bilim anlayışına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Tekilci sosyal bilim anlayışı
Soru Açıklaması
 
5.
Küreselleşme ile birlikte büyüklük ve etki alanları ulusal sınırları aşan ve gönüllü kuruluşlarla birlikte yeni bir boyuta ulaşan sivil toplum aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "E" Küresel sivil toplum
Soru Açıklaması
6.
İktidar olgusunu çıplak bir şekilde görebilen ve modern siyasi düşüncenin ilki olarak kabul edilen düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "C" Niccolo Machiavelli
Soru Açıklaması
7.
Devlet-toplum ilişkisinde toplumu ön planda tutan, fakat toplumsal ilişkiler içerisinde üretim ilişkilerinin başat bir öneme sahip olduğunu öne sürerek siyaseti bütünüyle ekonomiye bağımlı bir değişken olarak ele alan düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "D" Karl Marx
Soru Açıklaması
8.
Bir toplumsal sınıfın, diğer toplumsal sınıfları her kesim için geçerli olabilecek evrensel değerlerin olduğuna ikna etmesi ile kurduğu hakimiyet biçimine gönderme yapan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hegemonya
Soru Açıklaması
9.
Sivil toplumu, kapitalizme bağlı çıkar ilişkilerinin hüküm sürdüğü bir alan olarak tanımlayan ve devleti de sivil toplumun hatalarını düzeltme yetki ve yeteneğine sahip bir alan olarak tanımlayan düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "C" Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Soru Açıklaması
10.
Weber’in rızaya dayalı siyasal iktidarı nitelemek için kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Otorite
Soru Açıklaması
11.
İnsanın doğal olarak iyi bir varlık olduğunu kabul ettiği için siyasal birliği de ortak iyinin hayata geçtiği yaşam olarak açıklayan düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "B" Aristoteles
Soru Açıklaması
12.
Antonia Gramsci tarafından ortaya konan, ait oldukları toplumsal sınıfa kültürel, siyasal ve ekonomik alanlarda homojen bir öz bilinç kazandırma görevini yüklenmiş aydın tipine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Organik aydın
Soru Açıklaması
13.
Foucault’un beden üzerinde kurulan iktidar olarak tanımladığı, iktidar ilişkileri içerisinde üretilebilen belirli yaşam tarzları neticesinde, öznelerin uysal bedenler haline getirilmeleri olarak ifade edilen kavrama ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Biyoiktidar
Soru Açıklaması
14.
Birey merkezli toplum anlayışına karşı çıkarak, insanın toplumsal bir varlık olduğunu kabul eden ve demokratik meşruiyeti ön plana çıkaran düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "B" Jean Jacques Rousseau
Soru Açıklaması
15.
1920-1930 yılları arası Amerikan siyaset biliminde, klasik siyaset bilimine cephe alarak bulgularını sosyoloji, psikoloji, antropoloji ve ekonomi gibi disiplinler yardımı ile çözümlemeye girişen ve ardından bir ekole dönüşen anlayışa ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Davranışçılık
Soru Açıklaması
16.
Sosyal ilişkilerin, görünen tarafları yerine onların arkasında yatan asıl nedenlere veya belirleyicilere odaklanan paradigma türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sosyolojik
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi modern devletin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Siyasal olgular ile toplumsal olgular arasında bir ayrım bulunmaması
Soru Açıklaması
18.
Siyasal davranışların hem sosyal hem de siyasal nedenlerine odaklanan ve yeni bir paradigma olarak siyaset sosyolojisinden bahseden siyaset bilimci kimdir?
Doğru Cevap: "E" Giovanni Sartori
Soru Açıklaması
19.
İnsanların özgürlüklerinin bir kısmını üçüncü bir şahsa devretmeleri düşüncesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "C" Toplum sözleşmesi
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi sivil toplumu tanımlamak üzerine kullanılan kavramlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Birinci sektör
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.