Sağlık Hukuku Bahar Dönem Sonu 2.Deneme Testi

Admin
Mayıs 16, 2016
Sağlık Hukuku Bahar Dönem Sonu
2.Deneme Testi
1.
Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanının görev, yetki ve sorumlulukları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Adli tıp işlemlerinde bilirkişilik yapmak
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi hastanın tıbbi gereklere uygun teşhis, tedavi ve bakım hakkı kapsamında değerlendirilemez?
Doğru Cevap: "E" Hastanın öncelik sırasının belirlenmesini isteme hakkı
Soru Açıklaması
3.
Tedavi aydınlatması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Tedavi aydınlatmasının yapılmaması ceza hukuku bakımından hastanın rızasının geçersizliğine yol açar.
Soru Açıklaması
4.
Tedavi (hekimlik) sözleşmesinin hukuki niteliği bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" İş görme borcu doğuran sözleşmelerdendir.
Soru Açıklaması
5.
Ceza Hukukunun temel ilkelerinden biri olan suçta ve cezada kanunilik ilkesi kapsamında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için güvenlik tedbiri uygulanabilir.
Soru Açıklaması
6.
Yaptıkları tıbbi müdahaleler sebebiyle hekimlerin de, diğer meslek mensupları gibi cezai yaptırıma maruz bırakılmaları ceza hukukunun hangi ilkesinin bir sonucudur?
Doğru Cevap: "D" Kanun önünde eşitlik
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi tıbbi müdahaleyi hukuka uygun hale getirmez?
Doğru Cevap: "D" Hekimin ihmali davranışı
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki durumların hangisinde hekim bakımından kasten yaralama suçu oluşmaz?
Doğru Cevap: "C" Beyin ölümü gerçekleşmiş kişiye yapılan tıbbi müdahale
Soru Açıklaması
9.
İdarenin hizmet kusurundan sorumluluğuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Kasıt veya ihmal gibi öznel unsurlar aranır.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi kamu hastanesi olarak kabul edilmez?
Doğru Cevap: "C" Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları
Soru Açıklaması
11.
İdarenin, toplumun ortak ihtiyaçlarını gidermek için ekonomik ve sosyal yaşama müdahale etmeye başlaması ve özel kişilerce yürütülen hizmetlerin bir kısmını üstlenmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
Doğru Cevap: "B" Sosyal devlet anlayışının
Soru Açıklaması
12.
Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişiler tarafından açılacak sağlık kuruluşlarının ülke sathında planlanması ve yaygınlaştırılmasıyla ilgili olarak sağlık sisteminin yönetilmesi ve politikalarının belirlenmesi aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
Doğru Cevap: "C" Sağlık Bakanlığı
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi yaşayan kişilerden organ ve doku nakledilebilmesinin koşullarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Vericinin reşit çocuklarının izni
Soru Açıklaması
14.
Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliğine göre, canlı uygunsuz vericisi olan ve bekleme listesinde bulunan hastalar arasında verici değiştirmek suretiyle yapılan nakil türüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Çapraz nakil
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Organ ve Doku Nakli Kanununun kapsamında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Kan nakli
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi üstün ve ahlaki bir amaca hizmet eden organ naklinin bir çıkar aracı olmasını engellemeye yönelik düzenlemelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Organı verecek kişinin 18 yaşını doldurmuş olması koşulu
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi ilaç olarak kabul edilmez?
Doğru Cevap: "A" Vücut kokularını düzeltmek amacıyla hazırlanan preparatlar
Soru Açıklaması
18.
Uzun araştırmalar ve klinik çalışmalar sonucu belirli bir hastalık üzerinde olumlu etki yaptığı kanıtlanmış, temeli patentli bir moleküle dayanan ve daha önceden benzeri olmayan yeni ilaçlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Orijinal (referans) ilaç
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi ilaç araştırma sürecinin aşamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Hastalara bedelsiz dağıtım ve sonuçların gözlemlenmesi
Soru Açıklaması
20.
İlaç araştırmalarında, araştırma ürününün; terapötik doz sınırlarının, klinik etkililiğinin ve emniyetinin araştırılması amacıyla, araştırmanın niteliğine göre, hedef hastalığı olan yeterli sayıda gönüllü hastaya uygulanmak suretiyle denendiği klinik araştırma safhası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Faz II denemeleri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum