İstatistik 1.Deneme Testi

Admin
Nisan 12, 2016
İstatistik
1.Deneme testi
1.
Bir araştırmada yer alan tüm birimlerin oluş- turduğu topluluğa ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Evren
Soru Açıklaması
2.
Tanımlanan evrende ilgilenilen değişkenler bakı- mından temsil edilen sınırlı sayıda birimin belirli yöntemler kullanılarak seçilmesi işlemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Örnekleme
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi örnekleme sürecinin aşamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ana kütlenin homojenliği
Soru Açıklaması
4.
X rassal değişkeni, ortalaması ( µ) 60 ve standrat sapması (σ) 15 olmak üzere normal dağılmıştır.

Buna göre, hacmi n = 100 olan örneklemin ortalaması x = 75 değerinin standart normal değeri (z) kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 1
Soru Açıklaması
5.
Normal dağılıma sahip bir evrenden rassal olarak seçilen 81 birimlik örneklem için ortalamanın standart hatası 0,25 ise, bu dağılımın standart sapması kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 2,25
Soru Açıklaması
6.
Bir araştırmacı araştırma konusunun gerçekleşme oranını tahminlemek için rassal olarak 300 birim seçiyor ve bu gözlemlerden 60 tanesinde araştırma konusunun gerçekleştiğini görüyor.

Buna göre, istenen nokta tahmini kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 0,20
Soru Açıklaması
7.
Örneklem hacmi 17 olan bir rassal değişkenin serbestlik derecesi kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 16
Soru Açıklaması
8.
Evren ortalamasının %90 güvenle tahminlenmesi için rassal olarak 64 birimlik örneklem seçilmiş ve standart sapması 20 olarak hesaplanmıştır.

Buna göre, tahminlemede kullanılacak standart hata değeri kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 2,50
Soru Açıklaması
9.
Bir okulda öğrencilerin boy uzunluklarının tahmin edilmesi için rassal olarak 10 öğrenci seçilmiş ve ortalama boy uzunluğu 170 cm, standart sapma 15 cm bulunmuştur.

Buna göre, tahminlemede kullanılacak standart hata kaçtır?
Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması
10.
Normal dağılıma sahip bir evrenden rassal olarak seçilen 225 birimlik örneklemin ortalaması 16 ve standart sapması 4 olarak hesaplanmıştır.

Buna göre, evren ortalaması %99 güvenle hangi aralıkta yer alır?
Doğru Cevap: "D" 15,30 – 16,69
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi hipotez testi sürecinin adımlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Tam sayımın yapılması
Soru Açıklaması
12.
Gerçekte yanlış olan sıfır hipotezinin kabul edilmesi durumunda işlenen hataya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" ll. tip hata
Soru Açıklaması
13.
Bir ülkede erkek aşçıların kız aşçılardan daha başarılı olduğu yönündeki iddianın araştırılması için her iki grup aşçıdan rassal olarak sırasıyla 24 ve 20 aşçı seçilmiştir.

Buna göre, bu araştırmadaki serbestlik derecesi kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 42
Soru Açıklaması
14.
Bir işletmede kullanılan makinelerin üretim hızını artırmak amacıyla makineler üzerinde bir değişiklik yapılmıştır. Sonucun üretim hızını artırıp artırmadığı sınanmak istenmektedir.

Buna göre, bu sınamadaki sıfır hipotezi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Değişiklik üretim hızını etkilemez.
Soru Açıklaması
15.
Tek yönlü üst kuyruk testinde örneklem istatistiğinin normal dağıldığı bilinmektedir.

Buna göre, %5 anlamlılık düzeyinde yapılacak testte kabul bölgesinin oransal büyüklüğü kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 0,95
Soru Açıklaması
16.
Birbirinden farklı örneklemlerin aynı ana-kütleden (evrenden) seçilip seçilmediğinin belirlenmesi için aşağıdaki testlerden hangisi yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Ki - kare homojenlik testi
Soru Açıklaması
17.
Bir araştırmada x2 = 28,15 bulunmuştur. Bu araştırmayla ilgili olarak tablodan okunan kritik ki - kare değeri 2 k x = 36,12 olduğuna göre, verilecek istatistiksel karar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sıfır hipotezi kabul edilir.
Soru Açıklaması
18.
Sayısal olmayan (nitel) iki değişken arasındaki ilişkinin derecesini belirleyen katsayıya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Kontenjans katsayısı
Soru Açıklaması
19.
İki nitel değişken arasında ilişki olup olmadığı aşağıdaki tekniklerden hangisiyle araştırılır?
Doğru Cevap: "E" Ki-Kare Bağımsızlık Testi
Soru Açıklaması
20.
Ki - kare homojenlik testinde serbestlik derecesi aşağıdakilerden hangisinin yardımıyla hesaplanır?
Doğru Cevap: "E" v = (r – 1) . (c – 1)
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum