İşletme Fonksiyonları 4. Ünite Özeti, Ders Notları

Admin
Mart 30, 2016

FİNANS FONKSİYONU

İşletmelerde Finans Fonksiyonu
İşletmelerin daha büyük ölçekte ve farklı pazarlarda faaliyet göstermeleri, işlemelere arası yaşanan rekabetin yerel boyuttan uluslararası boyuta taşınması, uluslararası birleşmelere ve satın almaların artması, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemer, uluslarası finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler ve ortaya çıkan finansal krizlerin tek bir ülke yada bölgeyle sınırlı kalmaması gibi faktörler finans fonksiyonunun işletme içerisindeki önemini artırmıştır

Finans yöneticisi, İşletmenin piyasa değerinin en yükseğe çıkarılmasında üst yönetime karşı sorumlu olan ve işletme içerisinde bir takım kararlar alarak bunları üst yönetime aktaran konumdaki kişidir.
Bu Kararlar; Yatırım Kararları, Finansman Kararları ve Kar dağıtım kararlarıdır.

Piyasa Değeri:
İşletmenin piyasadaki arz ve talebe bağlı olarak belirlenen değeridir.

Maddi Varlıklar;
Makine, bina, araç, ve gereçler gibi mal ve hizmet üretiminde kullanılan varlıklardır.

Maddi Olmayan Varlıklar; Herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan ve işletmenin belli bir şekilde yararlandığı teknik uzmanlık, markalar ve patentler gibi varlıklardır.

Dikkat: Yapılabilirlik çalışması:
duran varlıklara yatırım yapmadan önce yapılacak yatırımın pazar, teknik ve finansal açıdan yaşam kabiliyetinin olup olmadığına ilişkin yapılan çalışma ve analizlerdir.

Dikkat: Öz Sermaye: İşletme sahiplerinin işletme üzerindeki haklarını gösterir. Toplam kaynaklardan toplam borçlar düşüldüğüde kalan paydır.

Çalışma Sermayesi Yönetimi

Çalışma sermayesi yönetimi işletmenin tam kapasite ile çalışabilmesi iş hacmini genişletebilmesi, üretimin kesintisiz olarak devam edebilmesi ,yükümlerini karşılayamama riskinin azaltılması,kredi değerliliğini arttırması, olaganüstü durumlarda mali yönden zor durumlara düşmemesi, faaliyetlerini karlı ve verimli bir şekilde yürütebilmesi için gerekli olan sermayedir.

İşletmelerde Çalışma Sermayesi Düzeyi çok sayıda faktöre bağlı olarak değişmektedir.
Bu Faktörler Şu Şekilde Sıralanabilir:
İşletmenin faaliyet konusu
işletmenin büyüklüğü
satışlarda artış yada azalış oranı
satışlardaki düzenlilik

Stokta Geçen Süre: Stoklara ilk yatırımla satış tarihi arasında geçen süreye denir
Satış Tarihi ile işletmeye yapılan ödemelerin tarhi arasında geçen süreyede Ticari Alacakların Tahsil Süresi
denir.
İlk Hammadelerin alımıyla son ödemeler arasındaki süre Toplam Süre dir

Alacakların Ortalama Tahsil Süresi:
Alacak devir hızını tamamlayıcı bir oran olup işletmenin fonlarını ortalama
ne kadarlık bir süre için alacaklara bağladığını gösterir.
Ort Tahsil Süresi= 360/Alacak Devir Hızı

Stokların Ortalama Tüketilme Süresi: Bu oran işletmelerdeki stokların ne kadar sürede tüketildiğini ortaya koymaktadır.

Üretim Miktarı

Değişken giderler ise bir dönem içindeki iş hacmine bağlı olarak değişim gösteren giderlerdir.

Sermaye Harcaması:
İşletmelerin bir yıldan uzun süreli olarak gelecekte fayda yaratmak amacıyla üretim faaliterlerine yönelik bugünden yapmış oldukları harcamalardır.
Yatırımın Ekonomik Ömrü : Söz konusu yatırımın faydalı üretimde bulunabileceği süredir.
Teknik Ömür : Teknik İş ve faaliyetlerin yerine getirilecek fiilen üretim yapılabilecek süredir.

Yatırım Kavramı
Üretim miktarının korunması ve/veya arttırılması amacıyla bugünden yapılan harcamalara yatırım adı verilir.

Yenileme yatırımları,
üretimin devamlılığı açısından, tamir bakım ve her türlü onarıma rağmen eskimiş ve çalışamaz hale gelmiş bir varlık yada tesisin yerine, niteliği aynı olan ve üretim faaliyetinde kullanılacak yeni bir varlığın yada tesisin satın alınması için yapılan harcamadır.

Genişleme yatırımları,
mevcut üretimin ve/veya kapasitenin artırılması amacıyla yapılan harcamalardır.

Modernizasyon yatırımları, işletmelerin daha çok maliyet tasarrıufu sağlamak üretim kalitesini arttırmak amacıyla yapılan harcamalardır.

Stratejik Yatırımlar,
uzun dönemde işletmenin piyasa değerini arttırmak ve riskini azaltmak amacıyla yapılan harcamalardır.
Bir yatırım kararı verilirken aşağıda yer alan bilgilerin üst yönetime sunulması gerekir.Bu bilgiler;
Yatırım tutarı
Yatırımın işletmeye sağlayacağı net nakit girişleri
Yatırımın ekonomik ömrü
Yatırımın ekonomik ömrü sonundaki hurda değeri
Yatırımcının beklenen verim oranı

Sermaye Maliyeti
Yatırımcılar tarafından arzu edilen ortalama getiri, işletme açısından da ortalama fon maliyetini oluşturur ve bu maliyet sermaye maliyeti olarak adlandırılır.

Sermaye Yapısı Kararları
Sermaye Yapısı en basit şekilde işletme faaliyetlerinin finansmanında kullanılan borç ve öz sermayenin bileşimine verilen addır.
İşletmelerde sermaye yapısı kararını etkileyen dört temel faktörlerden bahsedilebilir.
Bu Faktörler aşağıda sıralanmıştır:
İşletmenin risk düzeyi
Vergi ve Çeşitli maliyetler
Finansal esneklik
İşletmenin saldırgan yada tutucu yapısı

İşletme Riski :
İşletmenin faaliyetlerinden dolayı karşılaşacağı riski anlatmak için kullanılmaktadır.
İşletme Riskini Etkileyen Birçok faktörden söz edilebilir. Bu Faktörler aşağıda açıklanmıştır.
 Talepteki Değişmeler: Diğer faktörler sabit iken işletmenin üretmiş olduğu ürünlerin satışlarında meydana gelen artışlar işletme riskini düşürür. Buna karşılık talepteki azalışlar işletmenind aha yüksek bir risk düzeyi ile karşılaşmasına neden olur.

 Satış fiyatlarındaki değişmeler:
Fiyat değişkenliğinin yüksek olduğu pazarlara ürün sunan işletmelerin fiyatı tam olarak ayarlamaları sonucu işletme riskleri yükselebilir.

 Girdi fiyatlarındaki değişmeler: işçilik enerji ve diğer üretim maliyetlerindeki değişmelerin yüksek olduğu yada girdi fiyatlarındaki belirsizliğin yüksek olduğu işletmelerde işletme riskinin dereceside yüksek olabilecektir.

 Faaliyet Kaldıracının Yüksek Olması:
Faaliyet kaldıracı yüksek olan diğer bir anlatımla sabit maliyetleri yüksek olan işletmelerde talepteki en ufak bir azalma işletmenin işletme riskinin artırılmasına neden olabilecektir.

Finansan Risk:
İşletmenin Finansal kaldıraçtan yararlanmak amacıyla sermaye yapısının oluşumunda borç kullanan işletmelerde ortaya çıkan ve hisse senedi sahipleri açısından faaliyet riskine eklenen ilave bir risk türüdür.

Vergi ve Çeşitli Maliyetler
Verginin tasarruf etkisi nedeniyle, işletmelerin sermaye yapısında daha çok borçlu kullanılmak yoluyla faiz giderleri arttırılarak finansal kaldıraçtan olumlu ölçüde yararlanabilir

Dikkat
İşletmelerin sermaye yapısını değiştirmek yoluyla sermaye maliyetini ve dolayısıyla piyasa değerini etkileyip etkilemeyecekleri konusunda birbirinden farklı görüşlere sahip teorik yaklaşımlar bulunmaktadır.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum