İdare Hukuku 1.Deneme Testi

Admin
Nisan 5, 2016
İdare Hukuku
1.Deneme Testi
1.
Aşağıdakilerden hangisi kamu idareleri ile özel idareler arasındaki farklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Özel idareler ile özel kişiler arasında kanuna bağlılık ilkesi geçerlidir.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerde hangisi merkezden yönetimin zararları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Bölgeler arasında eşitsizlikleri arttırır
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi arasındaki ilişki vesayet ilişkisidir?
Doğru Cevap: "A" Kaymakam – Köy muhtarı
Soru Açıklaması
4.
İdari vesayet yetkisinin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Hangi işlemlerin idari vesayete tabi olduğunun kanunda açıkça belirtilmesi gerekmez.
Soru Açıklaması
5.
Türk idare sisteminde aşağıdakilerden hangisi yetki genişliği ilkesinden yararlanabilir?
Doğru Cevap: "C" Vali
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi bakanların idari yetki ve görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Vekalet yetkisi
Soru Açıklaması
7.
Merkezi idarenin taşra teşkilatına yön veren ilkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "E" İllerin idaresi hiyerarşi yetkisi esasına dayanır.
Soru Açıklaması
8.
“Cumhurbaşkanının Anayasa ve diğer kanunlarda Başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararları Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır; bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakanlar sorumludur.” hükmü aşağıdaki yetkilerden hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Karşı-imza yetkisi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisinin tüzel kişiliği yoktur?
Doğru Cevap: "A" Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü
Soru Açıklaması
10.
İl kurma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "D" TBMM
Soru Açıklaması
11.
İdare hukukunda yetkilerin ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "E" İdare hukukunda yetki sakatlıkları sonradan düzeltilebilir.
Soru Açıklaması
12.
İdarenin yasama veya yargı organlarının görev alanına giren konularda işlem yapması durumunda ortaya çıkan sakatlık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Fonksiyon gaspı
Soru Açıklaması
13.
İdareye tamamıyla yabancı veya idare adına irade açıklamaya yetkili olmayan bir kimse tarafından yapılan işlemler durumunda ortaya çıkan sakatlığa ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Yetki gaspı
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi usulde paralellik ilkesinin uygulanmadığı hallerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İtikadi usuller
Soru Açıklaması
15.
Konu unsurunda sakatlık halleri arasında aşağı- dakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Sebebin hiç belirtilmemesi
Soru Açıklaması
16.
. I. Bakanlar Kurulu

II. Başbakanlık

III. Bakanlıklar

IV. Üniversiteler

Yukarıdakilerden hangileri yönetmelik çıkarma yetkisine sahiptir?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi temel idari sözleşme tiplerinden klasik tipler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Görevlendirme sözleşmesi
Soru Açıklaması
18.
Kanun hükmünde kararnamelerin Anayasaya şekil ve esas bakımından uygunluğunun yargısal denetimi aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?
Doğru Cevap: "D" Anayasa Mahkemesi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun kapsadığı iş ve işlemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yapım işleri
Soru Açıklaması
20.
Kanun hakkında kararname çıkarma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Bakanlar Kurulu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum