Genel Muhasebe Deneme Sınavı -1

Admin
Mart 30, 2016
Genel Muhasebe
1.Deneme Testi
1.
Sözleşme konusu olan varlığın bugünden belirlenen bir fiyat ile gelecek bir tarihte alım - satımına ilişkin düzenlenen sözleşmelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Türev Finansal Araçlar
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi tahvil benzeri menkul kıymetlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kâr - Zarar Ortaklığı belgesi
Soru Açıklaması
3.
Bir işletmenin içsel kaynaklı sermaye artırımına gitmesi sonucunda ortaklara dağıtılan hisse senetlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Bedelsiz hisse senetleri
Soru Açıklaması
4.
Bir varlığın normal ticari koşullarla bilgili ve istekli bir satıcı ile bir alıcı arasında el de- ğiştirmesi sonucu oluşan değişim değerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Gerçeğe Uygun Değer
Soru Açıklaması
5.
Mali Duran Varlıkların muhasebeleştirilmesinde kullanılan değer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Alış Değeri
Soru Açıklaması
6.
Bir maddi duran varlığın varlık olarak muhasebeleştirilmesi için aşağıdaki koşullardan hangisinin oluşması gerekir?
Doğru Cevap: "C" İşletmeye gelecekte ekonomik yarar sağlanmasının muhtemel olması ve varlık maliyetinin güvenilir bir biçimde ölçülebilmesi
Soru Açıklaması
7.
Tamset standartları uygulayan işletmelerde dö- nem sonunda duran varlığın değerinde, maliyet değerine göre bir değer azalışı varsa yapılması gereken kayıtla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Karşılık Giderleri Hesabı Borçlu
Soru Açıklaması
8.
Bir işletme devralınırken katlanılan maliyet ile işletmenin rayiç bedelle hesaplanan net varlıklarının değeri arasındaki olumlu fark aşağıdaki hesapların hangisinde izlenir?
Doğru Cevap: "C" Şerefiye
Soru Açıklaması
9.
Duran varlığı daha iyi çalışır durumda tutmak ve mevcut durumu korumak üzere rutin olarak yapılan normal bakım ve onarım gideri nasıl kaydedilir?
Doğru Cevap: "C" Dönem gideri olarak kaydedilir.
Soru Açıklaması
10.
Duran varlığın kullanımından, belli bir sürenin geçmesi ve teknolojik gelişmeler nedeniyle varlığın demode olmasından dolayı ortaya çıkabilecek eskime, yıpranma ve tükenme şeklindeki değer kayıplarını dikkate alarak varlığın maliyetinin gidere dönüştürülmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Amortisman
Soru Açıklaması
11.
İşletmenin bir yıl içinde veya bir faaliyet dönemi içinde ödenecek borçlarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi mali borçlar kapsamında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Borç senetler
Soru Açıklaması
13.
Kredibilitesi çok yüksek, mali yapısı ile ilgili herhangi bir risk duyulmayan firmalara sadece imza karşılığı verilen kredilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Açık kredi
Soru Açıklaması
14.
İşletme 1 Aralık 2012’de 3 ay vadeli olarak çıkardığı ¨200.000 nominal değerli %15 faizli finansman bonolarını ¨185.500’ye peşin satmıştır.

Yapılması gereken kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" ------------------------------- / ----------------------------- Kasa Hs. 185.500 Menkul Kıymet İhraç Farkları Hs. 14.500 Çıkarılmış Bono ve Senetler Hs. 200.000 ------------------------------- / -----------------------------
Soru Açıklaması
15.
İşletme Z bankasından 55.000 limitli maddi teminat karşılığı borçlu cari hesap şeklinde kredi almıştır. 31.12.2012 itibariyle Banka Kredileri Hesabının durumu aşağıdaki gibidir.

Banka Kredileri Hs.

-------------------

2.000   | 10.000

12.000 | 15.000

6.000   | 30.000

İşletmenin bankaya olan borcu Bilançoda kaç lira olarak yer alır?
Doğru Cevap: "B" 35.000
Soru Açıklaması
16.
İşletmenin esas faaliyetlerini sürdürmek amacıyla yaptığı borçlarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Ticari borç
Soru Açıklaması
17.
İşletmenin esas faaliyetleriyle ilgili senetsiz olarak yaptığı kredili alışlar sonucu ortaya çıkan borçlar hangi hesapta izlenir?
Doğru Cevap: "B" Satıcılar Hesabı
Soru Açıklaması
18.
İşletme vadesi gelen ¨7.000 nominal değerli senedini nakden ödemiştir. Yapılması gereken kayıtla ilgili borçlandırılması gereken hesap aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Borç senetleri
Soru Açıklaması
19.
İşletme satıcı A’ya olan ¨1.000’lik senetsiz borcunu nakit olarak ödediğinde borçlandırılması gereken hesap aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Satıcılar
Soru Açıklaması
20.
---------------------------------- / -------------------------------

Borç Senetleri Hs. 4.000

Finansman Giderleri Hs. 1.000

Borç Senetleri Hs. 5.000

--------------------------------- / -------------------------------

Yukarıdaki kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

 
Doğru Cevap: "C" Senetli borcun yenilenmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum