Çalışma Yaşamının Denetimi Bahar Dönem Sonu 3.Deneme Testi

Admin
Kasım 9, 2016
Çalışma Yaşamının Denetimi Bahar Dönem Sonu
3.Deneme Testi
1.

Aşağıdakilerden hangisi iş denetiminin amaçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Girişim hakkının korunması ve geliştirilmesi
Soru Açıklaması
2.

155 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme Türkiye tarafından ne zaman onaylanmıştır?

Doğru Cevap: "A" 2004
Soru Açıklaması
3.

Deniz İş Kanunu’nda,kanun hükümlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak üzere yapılması gereken takip, denetim ve teftişlerin aşağıdaki makamlardan hangisi tarafından yapılması öngörülmüştür?

Doğru Cevap: "A" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Soru Açıklaması
4.

Çalışma yaşamının denetimi ile ilgili en önemli ve en başta gelen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği’ne göre oluşturulan denetim komisyonunun görevlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Mesleki eğitim konusunda ceza uygulaması gerektiren fiillerde bulunanların cezalandırıp cezalandırılmayacağını denetlemek
Soru Açıklaması
6.

İşçi sendikalarının çalışma yaşamının denetimi konusunda söz sahibi olabilmesini sağlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" İşyeri sendika temsilcisi
Soru Açıklaması
7.

Örgütlenmiş halk tarafından yönetimin icraatının takip edilmesi ve yönetimin haksız eylem ve işlemlerine karşı gerekli tepkinin, eğilimin ve isteklerin ortaya konulması olarak tanımlanan denetim türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kamuoyu denetimi
Soru Açıklaması
8.

Madencilik işletmelerinin denetim görevini üstlenen bakanlık aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi iş yerlerinin iş mevzuatı hükümlerine uygun bir biçimde engelli ve eski hükümlü işçi çalıştırıp çalıştırmadıklarını denetlemekle görevlidir?

Doğru Cevap: "E" Türkiye İş Kurumu
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Sigortalar Yüksek Sağlık Kurulunun inceleme yapıp karar verebileceği hususlardan biridir?

Doğru Cevap: "E" Yurt dışında tedavi için yapılacak sevklere ilişkin usulüne uygun düzenlenmiş sağlık kurulu raporları ve diğer belgelere istinaden Sosyal Güvenlik Kurumunca verilen kararlara karşı ilgililerin itirazını karara bağlamak
Soru Açıklaması
11.

Aşağıdakilerden hangisi Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nın başkan adına yapması gereken rehberlik ve teftiş görevlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmayacağına karar vermek
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’na göre,Sosyal Güvenlik Kurumu’nu denetlemekle görevlidir?

Doğru Cevap: "C" Sayıştay
Soru Açıklaması
13.

Çalışanın ölümüne neden olan iş kazası ve meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen iş yeri hekimine uygulanan yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Yetki belgesi askıya alınır.
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre iş sağlığı ve güvenliği kurullarını oluşturan kişilerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Sendika temsilcisi
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerden hangisi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre,çalışanların yükümlülüklerinden biridir?

Doğru Cevap: "D" Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanma
Soru Açıklaması
16.

İş güvenliği uzmanlarının çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde görev alabilmeleri için sahip olmaları gereken iş güvenliği uzmanlığı belgesinin türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" A sınıfı
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nun çalışma yaşamının denetiminde karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak işlevsel bir iş denetimi için tavsiye ettiği stratejilerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Denetimde telafi edici koruma yaklaşımının benimsenmesi
Soru Açıklaması
18.

İş denetiminin geleneksel ortağı olan işçi sendikaları ile işbirliğinin güçlendirilmesi ve yeni ortaklıklar geliştirme, çalışma yaşamının denetiminde karşılaşılan sorunların çözümü için geliştirilen stratejilerden hangisinin kapsamındadır?

Doğru Cevap: "B" Katılımcı denetim anlayışının güçlendirilmesi ve sosyal diyaloğun geliştirilmesi
Soru Açıklaması
19.

İş gücü piyasaları ile ilgili mevzuatın ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile ilgili mevzuatın denetlenmesi görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?

Doğru Cevap: "B" İş Teftiş Kurulu’na
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi üretim teknolojilerindeki hızlı değişimi izleme kapasitesini güçlendirme stratejilerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Korunmasızlaşan işgücü kesimlerine yönelik korumaların artırılması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum