Çalışma Ekonomisi Bahar Dönem Sonu 3.Deneme Testi

Admin
Mayıs 17, 2016
Çalışma Ekonomisi Bahar Dönem Sonu
3.Deneme Testi
1.

I. Beceri düzeyi


II. Medeni durum


III. Cinsiyet


Yukarıdakilerden hangileri emek göçünün belirleyicileri arasında yer alır?

Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdaki kurumlardan hangisi ülkemizde yabancılara çalışma izni verme ve istihdam etme yetkisine sahip değildir?

Doğru Cevap: "B" Merkez Bankası
Soru Açıklaması
3.
Walton-Mc Kersie’nin toplu pazarlık modeli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İşçi işveren ilişkilerinde davranışsal teori
Soru Açıklaması
4.

Ücret pazarlıklarında işverenin taviz verme eğilimi ile grevin beklenen süresi arasında doğru; buna karşılık sendikanın direnme eğilimi ile grevin süresi arasında ters yönlü bir ilişkinin bulunduğunu ileri süren teorisyen kimdir?

Doğru Cevap: "A" Hicks
Soru Açıklaması
5.

Hyman’a göre, sendikaların en önemli iki ideal özelliği aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" Ekonomik çıkar örgütü ve toplumsal hareket olmaları
Soru Açıklaması
6.

R. Freeman ve J. Medoff tarafından geliştirilen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Kolektif ses/Kurumsal tepki yaklaşımı
Soru Açıklaması
7.

ILO’nun Kamu İstihdam Hizmetinin rolünü ve kapsamını, örgütsel yapısını ve diğer organlarla ilişkilerini tanımlayan sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" 88 sayılı İstihdam Hizmetleri Sözleşmesi
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi kamu istihdam hizmetleri içerisinde yer alan başlıca faaliyetlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" İş uyuşmazlıklarının çözümü
Soru Açıklaması
9.

Feminist teori kadının emek piyasasındaki dezavantajlı konumunu aşağıdakilerden hangisine bağlar?

Doğru Cevap: "A" Ataerkil sisteme
Soru Açıklaması
10.

Çalışanlar arasında işle ilgili olmayan özellikler nedeniyle farklılık gözetilmesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Ayrımcılık
Soru Açıklaması
11.

İşlerin ya da mesleklerin kadın ve erkek işi ya da mesleği ayrımına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Cinsiyete dayalı mesleki yatay katmanlaşma
Soru Açıklaması
12.

Demografik grupların ortalama verimlilik düzeyleri arasındaki farklılıktan kaynaklanan farklılaşmaları kapsayan ayrımcılık türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Piyasa öncesi ayrımcılık
Soru Açıklaması
13.

Konjonktürel işsizlik olarak ifade edilen işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Yetersiz talep işsizliği
Soru Açıklaması
14.

İşsizliği, işlere ilişkin bilgi toplama sürecinin bir sonucu olarak gören teori aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" İş arama teorisi
Soru Açıklaması
15.

Mevsimlik işsizliği konjonktürel işsizlikten ayıran temel farklılık aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Mevsimlik işsizlikte, emek talebindeki dalgalanmaların beklenen ve sistematik oluşu
Soru Açıklaması
16.

Ülkemizde emek piyasalarıyla ilgili en güvenilir bilgi kaynağı olan Hane halkı İş gücü Anketleri hangi kurum tarafından yapılır?

Doğru Cevap: "D" Türkiye İstatistik Kurumu
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi iş yaratma programlarının özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Yaratılan işlerin genellikle uzun süreli olması
Soru Açıklaması
18.

Ülkemizdeki emek piyasası politikalarının derinden etkilendiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" 24 Ocak 1980
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi işsizlikle mücadelede kullanılan aktif emek piyasası politikalarından biri değildir?

Doğru Cevap: "C" İşsizlik yardımı
Soru Açıklaması
20.

Pasif emek piyasası politikaları aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" İşsizlik sigortası ve işsizlik yardımları
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum