Borçlar Hukuku 1. Deneme Testi

Admin
Mart 30, 2016
Borçlar Hukuku
1.Deneme testi
1.
Borçlar Hukuku’nun ana ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sözleşme özgürlüğü
Soru Açıklaması
2.
Borcun konusunun taraflarca birden çok edimden oluşacağının ancak bu edimlerden seçilecek birinin ifa edileceği tarzında karşılaştırılması halinde aşağıdaki borç türlerinden hangisi söz konusu olur?
Doğru Cevap: "C" Seçimlik borç
Soru Açıklaması
3.
Herhangi bir Kanun tarafından düzenlenmemiş sözleşmeler, birden fazla sözleşmenin her biri hukuki niteliğini koruyarak taraflarca her birinin varlığı ve geçerliliği diğerine bağlı olacak şekilde birleştirilmesi tarzında ortaya çıkıyorsa, bu nitelikteki sözleşmelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Bileşik sözleşmeler
Soru Açıklaması
4.
I. Sözleşmeden doğan borç ilişkileri
II. Haksız fiillerden doğan borç ilişkileri
III. Sebepsiz zenginleşmeden doğan borç ilişkileri

Yukarıdakilerden hangileri borçların kaynakları arasında yer alır?
Doğru Cevap: "B" I, II ve III
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi borcun konusudur?
Doğru Cevap: "A" Edim
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi sözleşmenin kesin hükümsüzlüğünü doğuran hallerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Cebri icra
Soru Açıklaması
7.
Taraflarca aksi kararlaştırılamayan kurallara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Emredici hukuk kuralları
Soru Açıklaması
8.
İrade sakatlıkları ve aşırı yararlanma hâllerinde öngörülen yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İptal edilebilirlik
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi TBK m. 31’de düzenlenen açıklamada yanılma hâllerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Saikte yanılma
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi temsil yetkisinin kendiliğinden sona erme hallerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Temsil olunanın yanılması
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi kusura dayanan haksız fiil sorumluluğunun şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Tazminat
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi savunmaya yönelik bir fiilin haklı savunma teşkil edebilmesi için bir arada bulunması gereken şartlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Tehlike yaklaşmamış olmalıdır.
Soru Açıklaması
13.
Zararın hesaplandığı tarihe kadar gerçekleşmiş olan kayıplara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Mevcut zarar
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi kusurun en ağır derecesi olup failin hukuka aykırı sonucu bilerek ve isteyerek gerçekleştirmesini ifade eder?
Doğru Cevap: "E" Kast
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Borçlar Kanunu’nda düzenlenen kusursuz sorumluluk hallerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Motorlu taşıt araçlarını işletenlerin sorumluluğu
Soru Açıklaması
16.
I. Cenaze giderleri

II. Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar

III. Ölenin destesinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar

Yukarıdakilerden hangileri ölüm halinde uğranılan zararlar kapsamındadır?
Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisinde manevi tazminat özel olarak düzenlenmez?
Doğru Cevap: "E" Müstakbel zarar
Soru Açıklaması
18.
Sebepsiz zenginleşmeden dolayı geri verme istemi, yoksullaşmanın ve zenginleşmenin öğrenilmesinden itibaren kaç yıldır?
Doğru Cevap: "A" 2 Yıl
Soru Açıklaması
19.
Yalnız aynî hakka dayanılarak açılabilen dava aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İstihkak davaları
Soru Açıklaması
20.
Yürürlükteki Borçlar Kanunu’na göre haksız fiilden doğan tazminat davalarının tabi olduğu kısa zamanaşımı süresi kaç yıldır?
Doğru Cevap: "B" 2 Yıl
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum