Belge Yönetimi ve Ofis Uygulamaları Güz Ara Dönem
3.Deneme Testi
1.

Aşağıdakilerden hangisi açık pozisyon bildiriminde yer alacak bilgilerden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Ücret düzeyi
Soru Açıklaması
2.

Formlar aşağıdakilerden hangisini garanti edemez?

Doğru Cevap: "E" Doğru ve gerçekçi bilgiyi
Soru Açıklaması
3.

İşletme kayıtlarının ve belgelerinin önceden belirlenmiş bir sistem gereğince tutulması, sınıflandırılması, düzenlenmesi ve korunması sürecinde yapılması gereken tüm işlemler aşağıdakilerin hangisinin kapsamındadır?

Doğru Cevap: "B" Kayıt yönetimi
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi kötü niyet tazminatının özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" İhbar tazminatıyla aynı kategoride yer alması
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi sicil raporunun özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Değerleme sonuçları hakkında personele bilgi verilmesi
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi harcamalar üzerinden alınan bir vergidir?

Doğru Cevap: "B" Katma Değer Vergisi
Soru Açıklaması
7.

Ülkemizin gelir vergisinin uygulama biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Üniter
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi maddi vergi yükümlülüğü kapsamındadır?

Doğru Cevap: "B" Vergi borcunu ödemek
Soru Açıklaması
9.

Banka ve sigorta muameleleri vergisinin mükellefi aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" Bankalar, bankerler ve sigorta şirketleri
Soru Açıklaması
10.

Emlak vergisi aşağıdakilerden hangisine ödenmektedir?

Doğru Cevap: "B" Belediyeye
Soru Açıklaması
11.

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenliği sağlamada en kapsamlı ve geçerli olanıdır?

Doğru Cevap: "D" Devletin kurduğu zorunlu sosyal sigorta yolu
Soru Açıklaması
12.

4447 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi işsizlik sigortasının sağladığı hizmet ve ödemelerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Cenaze ödeneği
Soru Açıklaması
13.

5510 sayılı Kanuna göre işveren kaç iş günü içinde iş kazasını SGK’ya bildirmekle yükümlüdür?

Doğru Cevap: "C" Üç iş günü
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli sigorta kollarından biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Yaşlılık
Soru Açıklaması
15.

İsteğe bağlı sigorta prim oranı yüzde kaçtır?

Doğru Cevap: "E" 32
Soru Açıklaması
16.

Devlet, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalının finansmanına sigortalının prime esas kazancının yüzde kaçı oranında katkı yapar?

Doğru Cevap: "C" 5
Soru Açıklaması
17.

Prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Asgari ücretin otuzda biri
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi SSGSSK m. 4/1-c kapsamında sigortalı olanların sigorta primine esas kazanç tutarlarının hesabında esas alınmaz?

Doğru Cevap: "A" Asıl hizmete ek ödenen tazminatlar
Soru Açıklaması
19.

SSGSSK m. 4/1-a kapsamında sigortalı olanların en geç kaç gün içerisinde SGK’ya bildirilmeleri gerekir?

Doğru Cevap: "E" 30
Soru Açıklaması
20.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarını engellemenin idari para cezası aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Aylık asgari ücretin beş katı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.