Belge Yönetimi ve Ofis Uygulamaları Güz Ara Dönem
2.Deneme Testi
1.

Formlar, ofis faaliyetlerinin yönetiminde aşağıdaki işlevlerden hangisine rehberlik eder?

Doğru Cevap: "B" Koordinasyon
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi kıdem tazminatının özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Kendi isteğiyle işten ayrılan işçinin de almaya hak kazanması
Soru Açıklaması
3.

Res’en emeklilik aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşir?

Doğru Cevap: "B" İlgililerin isteklerine bakılmaksızın kurumlarının zorlamasıyla
Soru Açıklaması
4.

Ön istihdam listesinde adı geçen bir aday aşağıdaki aşamalardan hangisindedir?

Doğru Cevap: "C" Görüşme yapma
Soru Açıklaması
5.

Ticari yaşamda isabetli kararlar verebilmek için aşağıdakilerden hangisi hayati bir önem taşır?

Doğru Cevap: "A" Bilgi
Soru Açıklaması
6.

Farklı unsurlardan doğan gelirler arasında bağlantı kurulmaksızın vergileme yapılan gelir vergisi türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Sedüler Gelir Vergisi
Soru Açıklaması
7.

Buğdayın kilosundan 500 Türk Lirası vergi alınması aşağıdaki matrah belirleme usullerinden hangisinin kapsamındadır?

Doğru Cevap: "B" Miktar esası
Soru Açıklaması
8.

“Kaynak teorisi”ne göre gelirin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Gelir, üretim faktörlerinden bir ya da bir kaçının üretim sürecine sokulması karşılığı sürekli olarak elde edilen değerlerdir.
Soru Açıklaması
9.

İkametgâhı Türkiye’de bulunanların kazanç ve iratları aşağıdaki esaslardan hangisine göre vergiye tabi tutulur?

Doğru Cevap: "E" Türkiye’de ve yurt dışında elde edilen tüm kazanç ve iratlar
Soru Açıklaması
10.

Gelir vergisinde gelirin elde edilmesi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "C" Vergiyi doğuran olayı
Soru Açıklaması
11.

Aşağıdakilerden hangisi 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında verilen aylıklardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Ölüm aylığı
Soru Açıklaması
12.

5510 sayılı Kanuna göre geçirdiği iş kazası sonucu ayakta tedavi olan bir sigortalının geçici iş göremezlik ödeneğinin günlük miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Günlük kazancın üçte ikisi
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin sosyal güvenlik sistemi tarafından sağlanan sigorta türlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Aile yardımı
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılıp kendilerine kısa vadeli sigorta hükümleri uygulanmamaktadır?

Doğru Cevap: "D" Kanunun 4/1-c kapsamında olanlar
Soru Açıklaması
15.

Analık sigortası kapsamında çoğul doğum yapan sigortalı kadına toplam kaç hafta geçici iş göremezlik ödeneği verilir?

Doğru Cevap: "E" 18
Soru Açıklaması
16.

Sigortalı işe giriş bildirgesini süresi içinde kuruma iletmemenin yaptırımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Asgari ücret tutarında idari para cezasıdır.
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi prime esas kazanca dâhil gelirlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" İkramiye
Soru Açıklaması
18.

SSGSSK m. 4/1-b kapsamında sigortalı olanların sigorta primine esas kazanç tutarlarını aşağıdakilerden hangisi belirler?

Doğru Cevap: "D" Kendileri
Soru Açıklaması
19.

Kamu idareleri; iş yeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yılbaşından başlamak üzere kaç yıl süreyle saklamakla yükümlüdürler?

Doğru Cevap: "B" 30
Soru Açıklaması
20.

Asıl prim ve hizmet belgesini belirlenen süre içinde vermeyenlere, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla SGK tarafından uygulanacak idari para cezası ne kadardır?

Doğru Cevap: "D" Aylık asgari ücretin beşte biri kadar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.