Belge Yönetimi ve Ofis Uygulamaları Güz Ara Dönem
1.Deneme Testi
1.

Aşağıdakilerden hangisi toplam personel maliyetini izlemek amacıyla işverenin yaptığı ödemeleri tek sayfa halinde topluca gösterir?

Doğru Cevap: "E" Bordro icmal raporu
Soru Açıklaması
2.

İş sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden tarafın karşı tarafa vermesi gereken tazminat aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" İhbar tazminatı
Soru Açıklaması
3.

Ülkemizde herkesin istediği alanda çalışma ve sözleşme yapma özgürlüğü aşağıdakilerden hangisi tarafından güvence altına alınmıştır?

Doğru Cevap: "A" Anayasa
Soru Açıklaması
4.

Kayıt yönetimi aşağıdakilerden hangisine dayandırılması durumunda daha etkili ve verimli olur?

Doğru Cevap: "B" Bilimsel esaslara
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdaki uygulamalardan hangisinde işten çıkarılanlara yeni bir iş bulmaları ve bağlantılar oluşturmaları için aktif destekler verilir?

Doğru Cevap: "D" Yeniden yerleştirme danışmanlığında
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerin hangisinde verginin asıl mükellefi ile vergiyi son ödeyen kişi farklıdır?

Doğru Cevap: "B" Katma Değer Vergisi
Soru Açıklaması
7.

Vergilerin karşılıksız olması nedir?

Doğru Cevap: "A" Vergide kişinin şahsına yönelik özel ve doğrudan bir karşılık vaadi ve taahhüdü olmamasıdır.
Soru Açıklaması
8.

Münferit beyanname gelirin elde edilmesinden itibaren kaç gün içinde verilir?

Doğru Cevap: "B" 15
Soru Açıklaması
9.

Vergiyi kendi nam ve hesabına ödeyerek daha sonra bunu yansıma yoluyla başkalarına devretmeye çalışan kişiye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Aracı yükümlü
Soru Açıklaması
10.

Matrahın bilinmesi aşağıdakilerden hangisi için gereklidir?

Doğru Cevap: "D" Verginin hesaplanması
Soru Açıklaması
11.

5510 sayılı Kanuna göre kendi adına bağımsız çalışan sigortalı iş kazasını SGK’ya en geç ne zamana kadar bildirmekle yükümlüdür?

Doğru Cevap: "E" Kazayı takiben ilk bir ay içinde
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik ile doğrudan ilgili kurumlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Vakıflar Genel Müdürlüğü
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı Kanun ile düzenlenmemiştir?

Doğru Cevap: "E" İşsizlik sigortası
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi genel sağlık sigortasından sağlanan hizmetlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Cenaze giderlerini karşılamak
Soru Açıklaması
15.

5510 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası tarafından sağlanan haklardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Yaşlılık aylığı bağlanması
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi her sigorta kolu için tek prim alınmasının faydalarından biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Yönetim giderlerini yükseltmesi
Soru Açıklaması
17.

İşveren, iş yeri sahipleri; iş yeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yılbaşından başlamak üzere kaç yıl süreyle saklamakla yükümlüdürler?

Doğru Cevap: "D" 10
Soru Açıklaması
18.

SSGSSK m. 4/1-b kapsamında sigortalı olanların işten ayrılışları kaç gün içinde SGK’ya bildirilmelidir?

Doğru Cevap: "C" 10
Soru Açıklaması
19.

Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim görenlerin primlerini aşağıdakilerden hangisi öder?

Doğru Cevap: "B" Milli Eğitim Bakanlığı
Soru Açıklaması
20.

SSGSSK m. 4/1-a kapsamında sigortalı olanların prim ödeme yükümlüsü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" İşverenler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.