Belediye, İmar ve Gayrimenkul Mevzuatı Güz Ara Dönem
2.Deneme Testi
1.

Taşınmaz üzerindeki irtifak haklarında ve taşınmaz yüklerinde hakkın fiilen kullanılmasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Zilyetlik
Soru Açıklaması
2.

Bir gayrimenkulün heyelan olan bir bölgede olduğu tapu kütüğünde aşağıdaki yerlerden hangisine kayıt edilir?

Doğru Cevap: "C" Beyanlar sütununa
Soru Açıklaması
3.

Tüzel kişilerin intifa hakkı en çok kaç yıl devam edebilir?

Doğru Cevap: "A" 100
Soru Açıklaması
4.

Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan aşağıdakilerden sorumludur?

Doğru Cevap: "A" Devlet
Soru Açıklaması
5.
I. Plan
II. Proje
III. Tapu kütüğü
IV. Yevmiye defteri


Yukarıdaki lerden hangileri tapu sicili unsurlarındandır?
Doğru Cevap: "C" I, III ve IV
Soru Açıklaması
6.

Taşınmazların üzerindeki yersel ( ayni) ve kişisel hakları gösteren köy ya da mahalleye göre tutulan defterlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Tapu kütüğü
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi tapu kütüğüne egemen olan ilkelerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" İktisadilik ilkesi
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi genel kütüğün özel bölümleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Davalar
Soru Açıklaması
9.

Taşınmaz sahibinin temlik hakkının yasaklanmasına, kısıtlanmasına ya da kişisel hakların güçlendirilmesine yönelik olarak, tapu kütüğündeki özel bölümüne işlenen, üçüncü kişileri uyarıcı nitelikteki açıklamalara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Şerhler
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi tapu kütüğünde kişisel hakların bildirimi (şerhi) kapsamında yer almaz?

Doğru Cevap: "A" Art mirasçı atanması
Soru Açıklaması
11.

Kat irtifakı aşağıdakilerden hangisine bağlı bir irtifak çeşididir?

Doğru Cevap: "C" Arsa payına bağlı
Soru Açıklaması
12.

Kat irtifakı ve mülkiyetinde aşağıdakilerden hangisi ortak yer sayılmaz?

Doğru Cevap: "B" Balkon
Soru Açıklaması
13.

Kadastro yapılmamış olan yerlerde kat mülkiyeti ve kat irtifakı aşağıdakilerden hangisine tescil olunur?

Doğru Cevap: "E" Kat mülkiyeti zabıt defterine
Soru Açıklaması
14.

Kat irtifakına konu arsa üzerinde irtifakın kurulması sırasında verilen plana göre kaç yıl içinde yapı yapılmazsa maliklerin sulh mahkemesine gitme hakkı doğar?

Doğru Cevap: "A" 5
Soru Açıklaması
15.

Bir apartmanın mesken olarak gösterilen bağımsız bölümünde pastane açılmak istenildiğinde, buna kat malikleri kurulunun kaç oy ile izin vermesi gerekir?

Doğru Cevap: "E" Oy birliği
Soru Açıklaması
16.

Kiraya verenin, kiracı muaccel olmuş ödemeleri yapmaz ise, sözleşmeyi fesh edeceğini bildirdiği yazılı bildirimde kiracıya ödemeleri yapması için verilecek süre en az kaç gündür?

Doğru Cevap: "B" 10
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi konut finansmanı sisteminde yer alan kurumlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "B" İl özel idareleri
Soru Açıklaması
18.

İşyerini 5 yıllığına kiralayan kişi, mülk sahibinin izni ile iş yerini başkasına bir yıl sonra devreder ise, eski kiracının bu işlemden doğan müteselsilen sorumluluğu en fazla kaç yıl süre ile devam eder?

Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
19.

Taşınmazı kiraya verenin kaç aylık işlemiş kira bedeli kadar kiracının taşınırları üzerinde hapis hakkı vardır?

Doğru Cevap: "C" 6
Soru Açıklaması
20.

Kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında, haklı neden olmaksızın kiralananı ne kadar süre geçmeden eski kiracıdan başkasına kiralayamaz?

Doğru Cevap: "D" 3 yıl
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.