Belediye, İmar ve Gayrimenkul Mevzuatı Güz Ara Dönem
1.Deneme Testi
1.

Birden çok kimsenin, maddi olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla malik olmasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Paylı mülkiyet
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkulün devir hakkı kısıtlamalarından biridir?

Doğru Cevap: "D" Önalım hakkı
Soru Açıklaması
3.

Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan gayrimenkulü davasız ve aralıksız olarak yirmi yıl süreyle malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişinin, gayrimenkulün tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının, tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini istemesi yoluyla gayrimenkul mülkiyeti kazanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Olağanüstü zamanaşımı
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi tapuda beyanlar bölümünde yer alır?

Doğru Cevap: "C" Eklentiler
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi tapuda şerh edilir?

Doğru Cevap: "D" Tasarruf yetkisi kısıtlamaları
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi tapu kütüğünün ana öğelerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Zabıt defteri
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi ‘‘ifraz (ayırma)’’ı tanımlar?

Doğru Cevap: "E" Yasal düzenlemeler çerçevesinde kullanıma ve isteğe uygun parsel alanını elde etmek amacıyla bir ya da birkaç parselin arıtılması ve/veya bölümlenmesidir.
Soru Açıklaması
8.

Arsa ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Belediye ve komşu alan sınırları içinde ya da köy yerleşik alanlarında yapılan imar planlarıyla yerleşim alanı olarak belirlenmiş bölgelerdeki taşınmazlar, yapılacak parselasyon çalışmaları sonucu arsa niteliğini kazanırlar.
Soru Açıklaması
9.

Koruma önlemi (ihtiyati tedbir) kararı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Mülkiyeti konusunda çekişme bulunan bir taşınmazın, yargılama sürecinde üçüncü bir kişinin mülkiyetine geçirimini önler.
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi ‘‘harcamalara katılma payı’’nı ifade eder?

Doğru Cevap: "C" Belediyelerin yol yapım, onarım ve genişletme, kanalizasyon ve su ağı yapımı için yaptıkları harcamalar karşılığında, bu hizmetlerden yararlanan taşınmazların sahiplerinden aldıkları paralardır.
Soru Açıklaması
11.

Kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütününe ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Anagayrimenkul
Soru Açıklaması
12.

Henüz yapı yapılmamış veya yapısı tamamlanmamış arsa üzerinde kat irtifakının kurulması ve tapu siciline tescil edilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

Doğru Cevap: "A" Arsa malikinin veya bütün paydaşlarının, buna ait istemle birlikte proje ve yönetim planını tapu idaresine vermeleri
Soru Açıklaması
13.

Anagayrimenkulün kat irtifakı veya mülkiyetinin aşağıdaki durumlardan hangisinde sona ermesi halinde, her bağımsız bölümün bedeli bağlantılı arsa payı ve eklentileri de göz önüne alınarak ayrı ayrı belirlenip ilgili malike ödenir?

Doğru Cevap: "E" Kamulaştırılması
Soru Açıklaması
14.

Kat irtifakına konu olan arsa üzerinde, irtifakın kurulması sırasında verilen plana göre kaç yıl içinde yapı yapılmazsa maliklerden birinin isteğiyle, ilgili sulh hâkimliğince kat irtifakının sona ermesine veya belli bir süre uzatılmasına karar verilir?

Doğru Cevap: "D" 5
Soru Açıklaması
15.

Yönetici atanması için anagayrimenkulün en az kaç bağımsız bölüme sahip olması zorunludur?

Doğru Cevap: "E" 8
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi Borçlar Kanunu’na göre kira sözleşmesini tanımlar?

Doğru Cevap: "D" Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını ya da kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.
Soru Açıklaması
17.

Kira ilişkisinin devri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasını almadıkça, kira ilişkisini başkasına devredemez.
Soru Açıklaması
18.

Toplu Konut İdaresi konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ve kamu tesisleri için planlamayı öngördüğü ve sınırlarını belirleyerek ilgili tapu idarelerine bildirmiş bulunduğu alanlardaki arsa ve arazinin satışlarında aşağıdaki haklardan hangisine sahiptir?

Doğru Cevap: "B" Şufa (ön alım) hakkı
Soru Açıklaması
19.

Toplu Konut İdaresi’nin dönüşüm projesi uygulayacağı alanlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Yapılan planlar beldelerde ve öteki yerlerde ilgili valilik tarafından onaylanır.
Soru Açıklaması
20.

5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

Doğru Cevap: "B" Mevcut durumda sınırlı bir büyüklüğe ulaşmış olan birincil konut kredisi piyasasının geliştirilmesi ve birincil piyasaya destek olacak bir ikincil piyasanın oluşturulması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.