Batı Edebiyatında Akımlar Güz Ara Dönem
3.Deneme Testi
1.

Sanatla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Çok büyük ölçüde faydaya dayalıdır.
Soru Açıklaması
2.

Bünyesinde var oldukları toplum veya toplumların, belirli siyasi kültürel ve ekonomik ortamlarında hayat bulmaları yönüyle edebiyat akımlarının ilişkili olduğu kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Edebiyat Sosyolojisi
Soru Açıklaması
3.

Güzel sanatların, ait olduğu kültür ve medeniyete göre sınıflandırılmış hali aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Batı Sanatı
Soru Açıklaması
4.

Edebiyat ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Kelime kökeni olarak Farsça’dan dilimize geçmiştir.
Soru Açıklaması
5.

Batılı filozof ve estetikçilerin, güzel sanatlar için yaptıkları tasnif aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Mimari, heykel, resim, musiki, edebiyat
Soru Açıklaması
6.

Edebiyat akımlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Edebiyat akımları, millî veya evrensel edebiyat tarihi içinde belli bir zamanla sınırlı değildir.
Soru Açıklaması
7.

Romanesk dönemin ilk ciddi ve yaygın romans türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Şövalye romansı
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi Platon’un ideal devleti içinde sanata ve sanatçıya yer vermemesinin nedenlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Sanatkarın, insanlara hayatın anlamı, olayların sebebi gibi konularda bilgi verebilir olması
Soru Açıklaması
9.

Avrupa’nın Ortaçağ’daki durumu ve görünümünü tanımlayan en temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Hristiyanlığın toplum hayatının hemen her alanına hakim olması
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi Latin edebiyatının doğup gelişmesinde Eski Yunan edebiyatının etkisi altında olmasının önemli nedenlerinden biridir?

Doğru Cevap: "D" Yunan kökenli kölelerin, Roma soyluları ve burjuvaların çocuklarına eğitim vermeleri
Soru Açıklaması
11.

Aşağıdakilerden hangisi Eski Yunan edebiyatının kronolojik dönemlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Atina Dönemi
Soru Açıklaması
12.

Batı kültür ve medeniyetinin, kültür ve sanat alanında beslendiği kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Eski Yunan ve Latin Edebiyatı
Soru Açıklaması
13.

Eski Yunan edebiyatıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Eski Yunan edebiyatının M.Ö. 310–M.Ö. 20 yılları arasında kalan dönemi “Helenistik Dönem” olarak adlandırılır.
Soru Açıklaması
14.
Batı toplumlarının içinde yaşadıkları dünyaya karşı XIV. yüzyıldan itibaren tepki olarak geliştirdikleri yeni dünya görüşüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Hümanizm
Soru Açıklaması
15.

İtalyan edebiyatının kurucusu ve Rönesans’ın hazırlayıcısı olarak nitelendirilen kişi kimdir?

Doğru Cevap: "C" Dante
Soru Açıklaması
16.

Klasisizmin doğup geliştiği ortamla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "D" Sosyal hayat, merkezi otoritenin kesin kontrolüne girer.
Soru Açıklaması
17.

Klasizmin doğup geliştiği ortam ile ilgili ilk dikkati çeken özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Mutlak monarşinin egemen olması
Soru Açıklaması
18.

Klasizm akımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Dil ve üslupta yapaylık ve kapalılık esastır.
Soru Açıklaması
19.

“Alexandre” adlı eserin sahibi olan büyük trajedi yazarı kimdir?

Doğru Cevap: "C" Jean Racine
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Jean de La Bruyere –Gülünç Kibarlar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.