Bankalarda Kredi Yönetimi Güz Ara Dönem
1.Deneme Testi
1.

Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin sunduğu hizmetlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Finansal rekabeti sağlamak
Soru Açıklaması
2.

Alacaklı ve borçlu tarafların karşılıklı olarak söz konusu işlemle ilgili aynı düzeyde bilgiye sahip oldukları duruma ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Simetrik bilgi
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi gayri-nakdi kredilere örnek olarak gösterilebilir?

Doğru Cevap: "D" Kefalet kredisi
Soru Açıklaması
4.

Fon arz ve talep edenlerin fon transferini herhangi bir aracıya ihtiyaç duymadan gerçekleştirebildikleri finansman yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Doğrudan finansman
Soru Açıklaması
5.

Yeni ihraç edilen bir menkul kıymetin alıcısıyla ilk defa buluştuğu piyasa aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Birincil piyasa
Soru Açıklaması
6.

Kredilerin geri dönüşü için gerekli tedbirlerin ve kredi türlerine uygun teminatların alınması, teminatların noksansız tesis edilmesi gibi hususları kapsayan kredi kullandırım ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Güvenlik
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi şahsi teminatlı kredi türüne örnektir?

Doğru Cevap: "E" Kefalet karşılığı kredi
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi firmalarda sorunlu kredilerin göstergelerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Stokların hızla azalması
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi, banka dışı kaynaklardan kullandırılan kredilere örnek olarak gösterilebilir?

Doğru Cevap: "B" Eximbank kredisi
Soru Açıklaması
10.

Müşteri tarafından kredi başvurusunun yapılmasıyla başlayan, kredi kullandırma, kredinin anaparası ile tüm masraflarının ödenmesi ve ilişkinin tasfiye edilmesiyle sona eren sürece ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Kredilendirme süreci
Soru Açıklaması
11.

Kredi talep edenin ticari ilişki içerisinde bulunduğu firmalardan, aynı sektördeki diğer firmalardan, komşularından ve çalışanlardan firmanın moralitesi hakkında bilgi toplanmasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Piyasa istihbaratı
Soru Açıklaması
12.

Tüm bankalar nezdinde firmalara açılan ve kullandırılan kredilerin izlenebildiği Merkez Bankası tarafından hazırlanan liste aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Memzuç listesi
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi ön inceleme aşamasında tespit edilebilecek ve kredinin reddedilmesini gerektirecek nedenlerden biridir?

Doğru Cevap: "E" Kredi talep edenin borçlanma ehliyetine sahip olmaması
Soru Açıklaması
14.

Yıllık enflasyon oranının %8 olduğu bir ortamda, %12 nominal faiz oranı üzerinden kredi kullandıran bir bankanın yıllık reel getiri oranı yüzde kaç olur?

Doğru Cevap: "B" 3,7
Soru Açıklaması
15.

Aralarında bağlı ortaklık ya da iştirak ilişkisi bulunan firmaların mali tablolarının birleştirilerek tek bir mali tablo hâlinde sunulmasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Konsolidasyon
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi bir markanın isim hakkının kullanılarak o ürün ya da hizmetin dağıtılmasına yönelik verilen taksitli ticari kredi türüdür?

Doğru Cevap: "A" Franchising
Soru Açıklaması
17.

Eximbank kredileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "E" Firmalar bu kredi için başvuruyu aracı ticari bankaya yaparlar.
Soru Açıklaması
18.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nun yaptığı sınıflandırmaya göre aşağıdakilerden hangisi nakdi krediler arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "C" Kabul Kredileri
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi bankaların kredi verebilmeleri için kullandıkları yabancı kaynaklardan biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Rezervler
Soru Açıklaması
20.

Firmanın elinde atıl para zorunluluğunu ortadan kaldırmaya yardımcı olan ve vadesi 12 ile 18 ay arasında değişen kredi türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Borçlu cari hesap kredisi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.