Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş Güz Ara Dönem
3.Deneme Testi
1.

Aşağıdakilerden hangisi finansal varlığın süresine göre yapılan sınıflandırmalardan biridir?

Doğru Cevap: "B" Para piyasaları
Soru Açıklaması
2.

Daha önce alınıp satılan finansal varlıkların tekrar işlem gördüğü piyasalara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" İkincil piyasalar
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi finansal varlıkların özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Bölünememesi
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi para yaratan finansal kurumlardan biridir?

Doğru Cevap: "C" Ticari bankalar
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de finansal piyasaları düzenleyen ve denetleyen kurumlar arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Maliye Bakanlığı
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi bankaların yapabilecekleri işlemlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Tasarruf sahiplerinin bankada tuttukları mevduatlarına uygulanacak garanti limitini belirleme
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi fon kabul şekline göre banka sınıflamasında yer alır?

Doğru Cevap: "D" Mevduat bankası
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi yatırım bankalarının işlevlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Mevduat toplamak
Soru Açıklaması
9.

Finansal piyasa aktörleri arasında gerçekleşen menkul kıymet alım-satım işlemlerinde, işleme konu menkul kıymeti satın alan tarafa teslim, onun adına saklama hizmeti veren kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Takas-Saklama Bankası
Soru Açıklaması
10.

Türkiye’de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından katılım fonlarına sağlanan güvence miktarı kaç Türk Lirasıdır?

Doğru Cevap: "A" 50.000
Soru Açıklaması
11.

Avrupa’da modern bankacılığın aşağıdaki bankalardan hangisinin kurulmasıyla başlamış olduğu kabul edilir?

Doğru Cevap: "B" Amsterdam Bankası
Soru Açıklaması
12.

Günümüzdeki bankacılık faaliyetlerine benzer ilk uygulamalar aşağıdaki medeniyetlerden hangisinde görülmüştür?

Doğru Cevap: "D" Sümer
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasalarda küreselleşmenin nedenlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Ülkelerde finansal korumacılıkla ilgili düzenlemeler yapılması
Soru Açıklaması
14.

Türkiye’de Cumhuriyet sonrası dönemde ticaretin finansmanına yönelik olarak kurulan ilk ulusal banka aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" İş Bankası
Soru Açıklaması
15.

Türkiye’de esnek döviz kuru ve pozitif reel faiz politikasının uygulanmaya başladığı, finansal piyasaların serbestleşmesi ve derinleşmesine yönelik düzenlemelerin yapıldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Serbestleşme ve dışa açılma dönemi
Soru Açıklaması
16.

Bireysel krediler içinde en yüksek paya sahip olan kredi türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Konut kredileri
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi bankaların pasif değerlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Kredi kullandırımı
Soru Açıklaması
18.

Sermaye Yeterliliği Rasyosu (SYR) hesaplamasındaki en ağırlıklı risk unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Kredi riski
Soru Açıklaması
19.

Bir kredinin yakın izlemeye alınabilmesi için anapara veya faiz ödemelerinin tahsili, vadelerinden veya ödenmesi gereken tarihlerden itibaren kaç gün geçmesi gerekir?

Doğru Cevap: "A" 30
Soru Açıklaması
20.

İşletme giderlerinin toplam gelirlere oranının en yüksek olduğu banka türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Katılım bankaları
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.