Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş Güz Ara Dönem
2.Deneme Testi
1.

Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemi oluşturan unsurlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Kooperatifler
Soru Açıklaması
2.

Faaliyetleri doğrudan küçük ölçekli işletme sahiplerine ve tüketicilere yönelik olan bankalara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Perakendeci bankalar
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi bankaların yapabilecekleri faaliyetlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Mevduatları sigortalamak
Soru Açıklaması
4.

Bankaların ve özel kanunla kurulmuş mevduat kabulüne izin verilmiş kurumların birbirlerine yatırdıkları mevduatlara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Bankalararası mevduat
Soru Açıklaması
5.

Repo ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Repo işlemi yalnızca bankalar tarafından yapılabilmektedir.
Soru Açıklaması
6.

“Borç Piyasaları” finansal piyasaların aşağıdakilerden hangisi açısından sınıflandırılmasında yer alır?

Doğru Cevap: "A" Finansal varlığın niteliğine göre
Soru Açıklaması
7.

Anaparanın, faizin veya her ikisinin tahsili vadesinden veya ödenmesi gereken tarihlerden itibaren kaç günden fazla geciken krediler sorunlu kredi sayılır?

Doğru Cevap: "A" 90
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdaki bankalardan hangisi mevduat toplama yetkisine sahiptir?

Doğru Cevap: "C" Ticari bankalar
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi Planlı Döneme ilişkin özelliklerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Faiz oranları piyasa tarafından belirlenmiştir.
Soru Açıklaması
10.

Osmanlı Bankası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Banka dışında diğer bazı yabancı bankalara da para basma yetkisi verilmiştir.
Soru Açıklaması
11.

Türk bankacılık sektöründe sayıca en fazla olan bankalar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Mevduat bankaları
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde kurulan ilk ulusal bankadır?

Doğru Cevap: "B" İş Bankası
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi bankaların sermaye piyasası işlemlerinden biridir?

Doğru Cevap: "D" Opsiyon sözleşmelerinin alım-satımı
Soru Açıklaması
14.

Bankalardaki mevduatın kaç Türk Liralık kısmı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu güvencesindedir?

Doğru Cevap: "A" 50.000
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerden hangisi Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizlerinde bankacılık sistemimiz ile ilgili sorunlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Düşük kur riski
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi kooperatif banka şeklinde kurulmuş bankalardan biridir?

Doğru Cevap: "D" Türkiye Halk Bankası
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi devletin kısa süreli finansman ihtiyacını karşılamada kullandığı finansal araçlardan biridir?

Doğru Cevap: "C" Hazine bonosu
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın kuruluş yasasıyla belirlenen görevlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Tüccarlara ödünç vermek
Soru Açıklaması
19.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde kaç banka vardır?

Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
20.

Öz sermaye yeterliliği rasyosu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Öz kaynaklar / (Kredi riski + Piyasa riski + Operasyonel risk)
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.