Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş Güz Ara Dönem
1.Deneme Testi
1.

Para ve sermaye piyasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Para piyasasında risk, sermaye piyasasına göre daha fazladır.
Soru Açıklaması
2.

Belirli bir fiziki mekânın olduğu, belirli kurallar, ilkeler çerçevesinde işlemlerin yapıldığı, araçlarının ve kurumlarının olduğu piyasalara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Organize piyasa
Soru Açıklaması
3.

Belirli bir vade sonunda veya istenildiği zaman geri alınmak üzere gerçek ve tüzel kişiler tarafından bankalara yatırılan paralara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Mevduat
Soru Açıklaması
4.

Banka bonolarının vadesi en çok kaç yıl olabilir?

Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi gelecekte ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı oluşacak zararları azaltmak ya da tamamen karşılamak üzere faaliyette bulunan kurumlardır?

Doğru Cevap: "B" Sigorta şirketleri
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi banka türlerini belirleyen kriterlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Müşteri sayısı
Soru Açıklaması
7.

İstenildiğinde kısmen veya tamamen her an geri alınabilme ve karşılığında herhangi bir getiri ödenmeme koşuluyla ya da herhangi bir getiri oranı belirlenmeksizin ve anaparanın aynen geri ödenmesi garanti edilmeksizin belli bir vade ile yapılacak yatırımdan elde edilecek kâr veya zarara katılma taahhüdü ile toplanan fonlara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Katılım fonu
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi faaliyetlerinin yoğunlaştığı alana göre uzman bankalardan biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Evrensel banka
Soru Açıklaması
9.

Faaliyetleri kurulu olunan ülke harici ile sınırlı tutulan, kurulu olunan ülkede yerleşik gerçek veya tüzel kişilerden mevduat veya bir başka şekilde fon kabul etme yetkisine sahip olmayan ve bu ülkede uygulanan ekonomik ve mali mevzuata tabi tutulmayan bankalara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Off-shore bankalar
Soru Açıklaması
10.

Bir bankanın kamu bankası sayılabilmesi için sermayesinin yüzde kaçtan fazlasının hükümetlere ya da hükümetlere ait kuruluşlara ait olması gerekir?

Doğru Cevap: "B" 50
Soru Açıklaması
11.

Osmanlı Devleti döneminde kurulan bankaların temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Osmanlı Devleti Hazinesine kaynak bulmak
Soru Açıklaması
12.

Osmanlı Devleti döneminde para basma yetkisi aşağıdaki bankalardan hangisine verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Osmanlı Bankası
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Yabancı bankaların teşvik edilmesi
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi 1933-1944 döneminde kurulan kamu bankalarından biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Ziraat Bankası
Soru Açıklaması
15.

Devlet Planlama Teşkilatı kaç yılında kurulmuştur?

Doğru Cevap: "E" 1962
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi bankaların bankacılık faaliyetlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Finansal kiralama işlemleri
Soru Açıklaması
17.

Türleri itibarıyla bir değerlendirme yapıldığında, 2011 yılında tahsilinde gecikme yaşanma potansiyeli en yüksek olan kredi türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Tüketici kredileri
Soru Açıklaması
18.

Türk Bankacılık Sisteminin aktif toplamı içerisinde en büyük paya sahip varlık aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Krediler
Soru Açıklaması
19.

Belli bir süre içinde vadesi gelecek varlıklar ile yükümlülükler arasındaki farka ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Likidite açığı ya da fazlası
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi banka bilançosu dışında izlenir?

Doğru Cevap: "D" Teminat mektupları
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.