Balkanlarda Siyaset Güz Ara Dönem
1.Deneme Testi
1.

Aşağıdakilerden hangisi barışı ve istikrarı korumak amacıyla Balkanlar'da ortaya konulan işbirliği çabalarından birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" 1912 Balkan İttifakı
Soru Açıklaması
2.

Balkan ismini yazılı kaynaklarda, bölgesel bir isim olarak ilk defa kullanan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Johann AugustZeune
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi Balkanları tanımlamak için kullanılmaya başlanan 'Güneydoğu Avrupa' kavramı ile amaçlanan bir politika değildir?

Doğru Cevap: "A" Bölgede Batı Avrupa'ya rakip yeni bir gücün ortaya çıkmasını sağlamak
Soru Açıklaması
4.

Andrej Grubacic'in sosyokültürel yakınlıkları, etnisiteler arası aktiviteleri, dayanışma ve karşılıklı yardımlaşmadan doğan gelenekleri öne çıkaran ve federatif hareketlerde kendisini gösterdiğini ifade ettiği Balkanlaşma türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Aşağıdan Balkanlaşma
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdaki ülkelerden hangisi bir Doğu Balkan ülkesidir?

Doğru Cevap: "B" Romanya
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi Kosova'nın bağımsızlık sürecini doğrudan etkileyen olaylardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" 1995 Dayton Antlaşması
Soru Açıklaması
7.

Balkanlarda akarsuların yönlerini tayin eden faktör nedir?

Doğru Cevap: "A" Dağların uzanışı
Soru Açıklaması
8.

Makedonya Cumhuriyeti hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

Doğru Cevap: "B" 2009 yılında NATO'ya üye olarak katılmıştır.
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi Balkanlar'ın coğrafi özellikleri arasında ver almaz?

Doğru Cevap: "A" Su kaynaklarına uzak olması
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdaki faktörlerden hangisi Arnavutların İslam dinine geçmelerinde rol oynamamıştır?

Doğru Cevap: "B" Devletin merkezileştirici uygulamaları
Soru Açıklaması
11.

Aşağıdaki topluluklardan hangisi II. Bulgar Devleti'nin kurulmasında etkin rol oynamıştır?

Doğru Cevap: "B" Kumanlar
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdaki ülkelerden hangisi 1912'deki Osmanlı karşıtı ittifaklar sistemi içinde yer almamıştır?

Doğru Cevap: "C" Hırvatistan
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdaki Balkan ülkelerinden hangisi Birleşmiş Milletler'de Bağlantısızlar Bloku'nun temsilcilerinden olmuştur?

Doğru Cevap: "E" Yugoslavya
Soru Açıklaması
14.

Romanya, Sırbistan ve Karadağ aşağıdaki olayların hangisi sonucu bağımsızlıklarını kazanmıştır?

Doğru Cevap: "D" 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi IV. Haçlı Seferi'nin sonuçları arasında ver almaz?

Doğru Cevap: "E" Balkanlardaki merkeziyetçi yapı güçlenmiştir.
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş sonrası dönemde demokrasiye yeni geçiş yapan Balkan ülkelerinde yaşanan temel siyasal sorunlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Güçlü ve etkili bir sivil toplumun varlığı
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi "Teknokratlar Hükümeti" kavramının tanımıdır?

Doğru Cevap: "D" Kriz dönemlerinde meclis desteği ile tarafsız bir başbakan ve bakanlardan oluşan bir hükümettir.
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi demokrasiyle 1990 sonrası dönemde tanışan Balkan ülkelerinin pek çoğunda yaşanan ortak sorunlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Sosyalist partilerin yeniden güç kazanması
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi, Yugoslavya'nın dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan ilk devletlerdendir?

Doğru Cevap: "D" Slovenya
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi Balkanlarda radikal popülist partiler tarafından paylaşılan bir görüş değildir?

Doğru Cevap: "C" Demokratik çoğulculuk
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.