Avukatlık Ve Noterlik Hukuku Bahar Dönem Sonu 1.Deneme Testi

Admin
Mayıs 2, 2016
Avukatlık Ve Noterlik Hukuku Bahar Dönem Sonu
1.Deneme Testi
1.
Adli işlemleri vekâleten yapma hakkının sadece baroya kayıtlı avukatlara tanınmış olması avukatlığın aşağıdaki özelliklerinden hangisinden kaynaklanır?
Doğru Cevap: "B" Avukatlıkta meslek tekelinden
Soru Açıklaması
2.
Avukatlık sözleşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Sadece iki avukat arasında imzalanır.
Soru Açıklaması
3.
Avukatın haklı sebeple istifası halinde ifaya dair talep edeceği ücret aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tamamı
Soru Açıklaması
4.
Uygunsuz işlerin reddi zorunluluğu, çatışan menfaatleri temsil etmekten ve taraf değiştirmekten kaçınma avukatın aşağıdaki yükümlülüklerinden hangisinden kaynaklanır?
Doğru Cevap: "C" Sadakat yükümlülüğü
Soru Açıklaması
5.
Avukatın iş sahipleriyle ilişkileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Avukat, kendisine teklif edilen işi, gerekçesini göstermeden reddemez.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi noterin mesleğinden istifa etmiş sayıldığı durumlardan biridir?
Doğru Cevap: "C" Haklı bir engeli olmaksızın iznini 15 gün geçirmesi
Soru Açıklaması
7.
Noterlik sıfatının kazanıldığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Noterliğe atama kararının tebellüğ edildiği tarih
Soru Açıklaması
8.
Yeni noterliklerin açılmasında ve var olanların kapatılmasında son ve tek karar mercii aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Adalet Bakanlığı
Soru Açıklaması
9.
Yeni noterliklerin açılmasında ve var olanların kapatılmasında son ve tek karar mercii aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Adalet Bakanlığı
Soru Açıklaması
10.
Noterlik dairesine gelen iş kâğıtlarının geliş sırasına göre numara verilerek işlendiği zorunlu defter aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yevmiye defteri
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi noter kâtipliği için aranan genel şartlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" En az lise mezunu olmak
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi noterlik dairesinin kesin olarak boşalmasına yol açan sebeplerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Noterin işten el çektirilmesi
Soru Açıklaması
13.
Noter işlemlerinde yapılan çıkıntı, değiştirme, düzeltme gibi işlemlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Değişiklik işlemlerinin önceki işlemin yapıldığı noter dairesinde yapılması gerekir.
Soru Açıklaması
14.
Noter tarafından yapılan aşağıdaki işlemlerin hangisinde ilgilinin fotoğrafının yapıştırılması zorunlu değildir?
Doğru Cevap: "D" Ölünceye kadar bakma sözleşmesi
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi düzenleme yoluyla yapılan senet tutanağında bulunması gereken unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İlgilinin ibra beyanı
Soru Açıklaması
16.
Bir yerde sadece bir noterin bulunması ve yasaklılığı nedeniyle işlem yapamaması durumunda o işlem, kural olarak aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?
Doğru Cevap: "E" O yerin Asliye hukuk hâkimi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi noterlerin yasaklı olduğu işlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ticari defterleri onaylamak
Soru Açıklaması
18.
Noterlerin izin hakkıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Noterlerin yıllık izinlerini vermeye yetkili makam Türkiye Noterler Birliği’dir.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi noterlere verilecek disiplin cezalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Görev yerini değiştirme
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi göreve yeni başlayan noterlerin yükümlülüklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Adalet Bakanlığı’na bildirimde bulunmak
Soru Açıklaması
21.
Noterlik Kanunu gereğince ortak işlemlere ait gelir tutarının hesaba yatırılacak kısmını süresi içinde yatırmayan notere ilk defasında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi verilir?
Doğru Cevap: "E" Kınama
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.