Avrupa Birliği Güz Ara Dönem
3.Deneme Testi
1.

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa ülkeleri arasında bölgesel düzeyde gerçekleştirilen ekonomik nitelikli bütünleşmeye örnektir?

Doğru Cevap: "C" Benelüks Birliği
Soru Açıklaması
2.

Marshall Planı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" İkinci Dünya Savaşı’nda ekonomisi zarar gören SSCB’de plandan faydalanmıştır.
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdaki bütünleşme girişimlerinden hangisi Birinci ve İkinci Dünya Savaşı arasında gerçekleştirilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Pan Avrupa Birliği
Soru Açıklaması
4.

Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (AAET) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" 1951 tarihinde imzalanan Paris Antlaşması ile kurulmuştur.
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisiyle ABD, komünizm tehlikesi altında bulundukları gerekçesiyle Türkiye ve Yunanistan’a toplam 400 milyon dolarlık askeri yardımda bulunmuştur?

Doğru Cevap: "A" Truman Doktrini’yle
Soru Açıklaması
6.

AB Hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Uluslarüstü (supranasyonel) hukuktur.
Soru Açıklaması
7.

Ulusal hukuka dâhil olan bir AB Hukuku normunun, özel ve tüzel kişiler lehine haklar doğurması ve bu hakların ulusal yargı organları önünde hak sahipleri tarafından doğrudan ileri sürülebilmesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Doğrudan etki doğurma
Soru Açıklaması
8.

Yöneldiği kişileri tüm yönleriyle bağlayan türev hukuk normu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Karar
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisinin görüşleri bağlayıcıdır?

Doğru Cevap: "C" AB Adalet Divanı (ABAD)
Soru Açıklaması
10.

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD), “Birlik Antlaşmaları üye devletler ulusal hukuk düzenine entegre olan sui generis bir hukuk düzeni yaratır.” şeklindeki hükmü hangi davada verdiği kararla vurgulamıştır?

Doğru Cevap: "E" Costa-Enel
Soru Açıklaması
11.

AB Hukukunun önceliği ne zaman ortaya çıkar?

Doğru Cevap: "E" Ulusal hukuk ile AB hukuku çatışıyorsa
Soru Açıklaması
12.

Avrupa Sayıştayı aşağıdaki anlaşmalardan hangisinin yürürlüğe girmesiyle ilk kez AB kurumları arasında sayılmıştır?

Doğru Cevap: "B" Maastricht Anlaşması’nın
Soru Açıklaması
13.

Zirve ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Üye devletlerin hükümet ve devlet başkanlarından oluşmaktadır.
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdaki anlaşmalardan hangisinin yürürlüğe girmesiyle birlikte, daha önce Genel Kurul adıyla anılan Avrupa Parlamentosu, resmi olarak Parlamento adını almıştır?

Doğru Cevap: "A" Avrupa Tek Senedi’nin
Soru Açıklaması
15.

Avrupa Parlamentosu seçimleri kaç yılda bir yapılmaktadır?

Doğru Cevap: "D" 5
Soru Açıklaması
16.

Yukarı taşınma (spill over) kavramı bütünleşme kuramlarından hangisi tarafından kullanılmaktadır?

Doğru Cevap: "B" Yeni-işlevselcilik
Soru Açıklaması
17.

Bütünleşmeyi açıklarken patch-work (kırk yama) battaniye ifadesini kullanan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Sosyal inşacılık
Soru Açıklaması
18.

Lizbon Antlaşması hangi yıl yürürlüğe girmiştir?

Doğru Cevap: "E" 2009
Soru Açıklaması
19.

Avrupa bütünleşmesinin koordinasyon dönemi, hangi yıllar arasında yaşanmıştır?

Doğru Cevap: "B" 1962-1969
Soru Açıklaması
20.

Yüksek Otorite, hangi kuruluşun organlarından biridir?

Doğru Cevap: "B" AKÇT
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.