Avrupa Birliği Güz Ara Dönem
1.Deneme Testi
1.

Aşağıdakilerden hangisi uluslara hukukun kaynaklarından biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Türev hukuk kuralları
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi AB Antlaşmasında örgüt kurumları arasında sayılmamıştır?

Doğru Cevap: "E" AB Komitesi
Soru Açıklaması
3.

Bir AB Hukuk normunun üye devletlerin iç hukukuna dâhil olması ve bu hukuk düzeninde uygulanabilmek bakımından herhangi bir tamamlayıcı ulusal norma ihtiyaç duymaması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

Doğru Cevap: "C" Doğrudan uygulanma
Soru Açıklaması
4.

Avrupa bütünleşmesinin ilk yıllarındaki temel derinleşme adımları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" Paris Antlaşması, Roma Antlaşmaları, Füzyon Antlaşması
Soru Açıklaması
5.

Avrupa bütünleşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Avrupa Birliği ifadesi Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunun kuruluşu ile bütünleşme sürecini adlandırmak için kullanılmaya başlanan bir kavramdır.
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi sosyal inşacı "sosyal konstrüktivist" yaklaşımın önermesi değildir?

Doğru Cevap: "E" Dış politika pratikleri güç ilişkilerine göre gelişir.
Soru Açıklaması
7.

Konsey Başkanlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Konseye, her altı ayda bir başka bir üye devlet başkanlık eder.
Soru Açıklaması
8.

Avrupa Birliği Adalet Divanı "ABAD" aşağıdaki davalardan hangisinde verdiği kararla, birlik antlaşmalarının üye devletlerin ulusal hukuk düzenine entegre olan sui generis bir hukuk düzeni yarattığını ve üye ülkelerin ulusal mevzuatlarına zorunlu biçimde uygulanacaklarını hükme bağlamıştır?

Doğru Cevap: "B" Costa Enel
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi, Kopenhag siyasi kriterlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Savaşın yasaklanması
Soru Açıklaması
10.

Birlik Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi aşağıdaki kurumlardan hangisinin üyeleri arasından seçilmektedir?

Doğru Cevap: "D" Komisyon
Soru Açıklaması
11.

Devletler arasında yapılan anlaşmalardan hangisi, bütünleşme süreci çerçevesinde ele alınır?

Doğru Cevap: "A" Uyum anlaşmaları
Soru Açıklaması
12.

Lizbon Anlaşması ile yapılan değişikliğe göre üye devletlerin Avrupa Parlamentosunda sahip olacağı sandalye sayılarını belirleme yetkisi aşağıdaki kurumlardan hangisine verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Zirve
Soru Açıklaması
13.

Avrupa Para Sistemine kaç yılında geçilmiştir?

Doğru Cevap: "C" 1979
Soru Açıklaması
14.

Avrupa Savunma Topluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Topluluk oluşturma fikri önce kabul görmemiş ancak sonradan siyasiler tarafından büyük destek görmüştür.
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile Avrupa Merkez Bankası ilk defa Avrupa Birliği'nin temel kurumları arasında sayılmıştır?

Doğru Cevap: "D" Lizbon Anlaşması'nın yürürlüğe girmesi
Soru Açıklaması
16.

AB hukuk sisteminde, üye devletlere iç hukuk düzenlemesi yapma olanağı veren ikincil "türev" hukuk normu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Yönerge
Soru Açıklaması
17.

Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunun uluslarüstü nitelikteki temel organı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Yüksek Otorite
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdaki kurumlardan hangisi Avrupa Birliği'nin en önemli karar alma organı olarak kabul edilmektedir?

Doğru Cevap: "D" Konsey
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi Klasik İşlevselcilik yaklaşımının temsilcilerinden biridir?

Doğru Cevap: "E" Mitrany
Soru Açıklaması
20.

1949 yılında Avrupa Konseyi' nin kurulmasına giden yolu açan ve Avrupa çapında bütünleşmeyi destekleyen 700'den fazla delegenin katıldığı girişim ve tarihi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" Avrupa Kongresi-1948
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.