Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Güz Ara Dönem Pratik Bilgiler

Admin
Kasım 16, 2018
 • Osmanlı Devletinde ilk anayasal yönetimin başlangıcını temsil eden 1. Meşrutiyet 23 Aralık 1876 tarihinde ilan edilmiştir
 • Rusya’nın Birinci Dünya Savaşından çekilirken imzaladığı antlaşma Brest – Litovsk tur.
 • Tanzimat Döneminde yerel düzeyde halkın sınırlı bir şekilde yönetime katılmasını sağlayan ilk düzenleme Muhassıllık Meclislerinin açılmasıdır.
 • İngilizlere kapitülasyonları dahi aşan imtiyazların verildiği antlaşma Balta Limanı Antlaşması
 • II. Mahmut döneminde saray ile ayanlar arasında imzalanan Sened-i İttifak belgesinin en önemli özelliği Merkezi otoritenin sınırlandırılmasıdır.
 • Tanzimat Fermanının yeni yönetim tarzı bakımından dikkat çeken en önemli özelliği Yeni kanunlara ihtiyaç duyulduğunu açıklaması ve meclisler eliyle karar alma anlayışını getirmesidir.
 • Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşında Galiçya Cephesinde savaşmasının en önemli nedeni Avusturya-Macaristan güçlerine yardım etmektir. 
 • Merkezi otoritenin güçlenmesi” Osmanlı Devleti’nde Avrupa’daki gelişmelere paralel olarak yaşanan buhranın sebeplerinden biri olarak sayılamaz.
 • 1909 Anayasa değişikliğinde en fazla üzerinde durulan kavram Hâkimiyet-i Milliyedir. 
 • “Atlas Okyanusu kıyısındaki limanların önemini kaybetmesi” coğrafi keşiflerin sonuçlarından biri olarak gösterilemez.
 • Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi’nde Enver Paşa’nın saldırı emrine karşı çıkan kişi Hasan İzzet Paşadır.
 • Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’taki egemenliğini ve Kuzey Afrika’daki siyasi varlığını sona erdiren antlaşma Uşi Antlaşmasıdır. 
 • Birinci Dünya Savaşını başlatan olay Avusturya-Macaristan veliahdının SarayBosna’da Sırplı bir öğrenci tarafından öldürülmesi
 • II. Abdülhamit döneminde İslamcılık politikasının güç kazanmasında en fazla yararlanılan araç Telgraf olmuştur.
 • V. Mehmet Reşat’ın Rumeli seyahatine çıkmasının en önemli amacı Makedonya ve Arnavutluk halkını devlete ısındırmak ve güvenliği sağlamak
 • Osmanlı Devleti’nin itilaf devletlerine resmen savaş ilan ettiği tarih 11 Kasım 1914
 • “Mecelle’nin kabul edilmesi” II. Meşrutiyet döneminde Adliye alanında yapılan düzenlemelerden biri olarak gösterilemez.
 • 1918’de kapatılan Meclis-i Mebusan için 1919 yılı sonuna kadar seçim yapılmasına izin vermeyen İstanbul Hükümeti’nin gösterdiği gerekçe Ülkenin işgal altında olduğudur.
 • Osmanlı Devleti’nde tüm bireyler için ilköğretimi zorunlu hale getiren belge Kanun-i Esasi
 • “ilk gazetenin çıkarılması” Lale Devri’nin özelliklerinden biri değildir.
 • Vaka-i Hayriye adıyla tarihe geçen olay Yeniçeri Ocağının kaldırılması
 • “Avrupa’daki hanedanlar arasında çatışmaların yaşanması” Osmanlı Devleti’nde 17. yüzyılda yaşanan buhranın dış sebeplerinden sayılamaz.
 • “Devlete uzun süredir zarar veren Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmak istenmesi” Tanzimat Fermanı’nın ilan edilme sebeplerinden değildir.
 • Osmanlı Devleti’nde seçimlerin yapılmasına ve meclisin toplanmasına dair iradenin yayınlandığı II. Meşrutiyet 23 Temmuz 1908  tarihinde ilan edilmiştir
 • II. Abdülhamid rejimine karşı gösterilen ilk tepki Tıbbiye ve Harbiye’de yetişen öğrencilerin çıkardığı olaylar
 • “İlköğretimin ilk defa zorunlu hâle getirilmesi” Tanzimat döneminin eğitim alanındaki uygulamalarından değildir.
 • “Divan-ı Ahkam-ı Adliyenin kurulması ” II. Meşrutiyet döneminde hukuk alanında görülen gelişmelerden biri olarak gösterilemez.
 • Cumhuriyet Dönemi’nden önce devlet sermayesiyle 1810’da kurulan fabrika Beykoz Tesisleri
 • Osmanlı Devleti’nde yerli sermaye ile kurulan ilk banka İtibar-ı Milli Bankası
 • Tarihe “sopalı seçim” adıyla geçen seçimler 1912 yılında yapılmıştır
 • II. Meşrutiyet döneminde Meclis-i Mebusan’da kadınlara seçmen olma hakkının tanınması yönünde teklif veren kişi Lütfi Fikri Bey
 • Ahmet Mithat Efendi’nin 1879’da yazdığı “Ekonomi Politik” adlı kitabında ele aldığı en önemli konu Osmanlı ekonomisinin azınlıklar tarafından yağma edilmesi
 • “Üretilen ürünlerin ihracatının yasaklanması” 1913’te çıkarılan “Geçici Sanayi Kanunu” içinde yer alan düzenlemelerden değildir.
 • Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Fermanı yeni bir devrin başlangıcını temsil eder. Gülhane Hatt-ı Hümayunu da denilen bu ferman 3 Kasım 1839 ilan edilmiştir
 • “Cihannüma” Osmanlı Devleti’ndeki buhranı fark eden bazı devlet adamı ve âlimlerin ıslahat amacıyla yazdığı eserlerden biri olarak sayılamaz.
 • I. Dünya Savaşı’nda Irak Cephesi’nde, Türk Birlikleri karşısında İngilizlerin ağır kayıp verdiği yer Kutü’l Ammare
 • “iltizam sisteminin uygulamaya konulması” Islahat Fermam’nda yer alan maddelerden biri olarak gösterilemez.
 • Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Paris Barış Konferansı’nda İzmir’in Yunanistan’a verilmesine karşı çıkan devlet İtalya
 • Osmanlı Devleti’nde yabancı girişimcilere ilk demir yolu yapım imtiyazı verilen hat İzmir-Aydın
 • Islahat Fermanından sonra İngiliz-Fransız ortak sermayesiyle kurulan ve 1863-1914 yılları arasında altın karşılıklı konvertibl banknot basan banka Osmanlı Bankası
 • Sultan Abdülaziz’in idaresine karşı mücadele etmek amacıyla gazete çıkaran ve bu yolla halkı bilinçlendirerek kamuoyu oluşturmaya çalışan cemiyet Yeni Osmanlılar Cemiyeti
 • 1871’de siyasi birliğini tamamladıktan sonra Avrupa’daki güçler dengesini bozan ülke Almanya
 • Osmanlı Devleti’nin bir buhran dönemine girmesinde medreselerin bozulmasını temel faktör olarak gösteren kişi Katip Çelebi
 • II. Meşrutiyetin ilanını sağlayan en önemli güç İttihat ve Terakki Cemiyeti
 • Osmanlı Devleti’nin Viyana’ya ikinci kez sefer düzenlemesinin nedeni Protestan Macarların, Katolik Habsburgların baskısından kurtulmak için Osmanlıdan yardım istemesi
 • 1711’de başlayan, Rus ordusunun yenilmesi ve Osmanlı Devleti’nin Azak Kalesi’ni geri almasıyla sonuçlanan savaş Prut savaşı
 • “1797’de Paris, Viyana ve Berlin’de daimi elçiliklerin kurulması” Lale Devri’nde yapılan yeniliklerden biri olarak sayılmaz.
 • Osmanlı Devleti’nin yaşadığı buhranın köklerini Kanuni dönemine kadar götürerek “reaya, memleket ve hazine kaybına rüşvetçiliğin sebep olduğunu” risalesinde belirten ve eserini IV. Murat’a sunan kişi Koçi Bey
 • Sultan Abdülaziz’e mektup göndererek meşrutiyeti ilan etmesini isteyen Genç Osmanlılar Cemiyeti üyesi Mustafa Fazıl Paşa
 • 1912’de Türkçeye tercüme edilerek Ceride-i Adliye dergisinde yayımlanan kanun İsviçre Medeni Kanunu
 • “Sosyalizm” 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı Devleti’ni kurtarma amacıyla ortaya çıkan fikir akımlarından biri olarak sayılmaz.
 • “İkinci Üç İmparatorlar Ligi” 1881 gerçekleşmiştir
 • “ilk demiryolu ağının yapılması” II. Mahmut döneminde yapılan yenileşme hareketlerinden biri değildir.
 • Coğrafi keşiflerden sonra sömürgeciliğin ilk aşamada etkilerinin görüldüğü alan İktisadi
 • 18. yüzyılda Avrupa tarzında düzenlenen ilk Osmanlı kurumu Humbaracı Ocağı
 • Anadolu’da ayan ve mütegallibelerin güçlenmesinde etkili olan uygulama Bazı tımarların iltizama verilmesi
 • “Halk mekteplerinin açılması” Tanzimat döneminde eğitim alanında yapılan düzenlemelerden biri olarak gösterilemez.
 • “Avrupa’da finansal kapitalizmin gelişmesi” Osmanlı Devleti’nin, 17. yüzyılda Avrupa’daki gelişmelere paralel olarak geri kalmasına yol açan nedenlerden biri değildir.
 • Osmanlı Devleti’nde anayasallaşma sürecini başlatan ilk belge Sened-i ittifak
 • “1845 yılında ordu merkezlerinde birer askeri lise açılması” Yeniçeri Ocağı’nın ıslahı için yapılan çalışmalardan değildir.
 • “Osmanlı donanmasının çok güçlü bir hale getirilmesi” II. Abdülhamit döneminde yapılan faaliyetlerden değildir.
 • “Dar-ı Şura-yı Bahriye” Tanzimat Dönemi Meclislerinden biri olarak sayılmaz.
 • ABD’li misyonerlerin, Osmanlı Devleti’ndeki faaliyetlerinin hedef kitlesi Ermeniler
 • Sultan Abdülmecit’in tahttan indirilerek eski düzenin yeniden kurulmasını sağlamaya yönelik gerçekleştirilen olay Kuleli Vakası
 • Birinci Balkan Savaşı’na son veren antlaşma Londra
 • Almanya’nın siyasi birliğinin sağlanmasına öncülük eden kişi Otto von Bismarck
 • İkinci Meşrutiyet döneminde cemiyetlerin belirli ilkeler çerçevesinde kurulmasını sağlayan Cemiyetler Kanunu 16 Ağustos 1909 kabul edilmiştir
 • Napolyon Bonaparte’nin 1 Temmuz 1798 tarihinde işgal ettiği Osmanlı toprağı Mısır
 • Birinci Dünya Savaşı’nda Filistin Cephesi’ni komuta eden kişi Cemal Paşa
 • “Türkçülüğün benimsenmesi” Yeni Osmanlılar Hareketi’nin özelliklerinden değildir.
 • Rusların Karadeniz’e yerleşip, Osmanlı içinde yer alan Ortodoks tebaanın koruyuculuğunu elde ettiği antlaşma Küçük Kaynarca
 • Osmanlı Devleti’nde 1831’de çıkarılan ilk Türkçe gazete Takvim-i Vekayi
 • “Silah ithalatına yasak getirmesi” Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın Mısır’da yaptığı yeniliklerden biri olarak gösterilemez.
 • “Şeyh Sait isyanının bastırılması için güçlü bir devletten yardım alınması düşüncesi” Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girme sebeplerinden biri değildir.
 • Osmanlı Devleti’nde i]k telgraf hattı 1855 çekilmiştir
 • “İltizam usulünün devam etmesi” Islahat Fermanı ile gayrimüslim halka tanınan haklardan biri değildir.
 • 1914 Meclis-i Mebusan’ı görüşmelerinde batılılaşma yolunda atılan adımlardan en önemlisi Miladi takvimin kabulü

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum