Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Güz Ara Dönem
2.Deneme Testi
1.

Anadolu’da ayan ve mütegallibelerin güçlenmesinde etkili olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Bazı tımarların iltizama verilmesi
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 17 . yüzyıldan itibaren yaşadığı buhranın nedenleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "C" İçtihad kapısının kapanması
Soru Açıklaması
3.

İngilizlere kapitülasyonları dahi aşan imtiyazların verildiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Balta Limanı Antlaşması
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi ayanların Sened-i İttifak’la sahip oldukları haklardan biridir?

Doğru Cevap: "A" Malların babadan oğula geçme usulünün saray tarafından onaylanması
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi Yeniçeri Ocağı’nın ıslahı için yapılan çalışmalardan biri değildir?

Doğru Cevap: "A" 1845 yılında ordu merkezlerinde birer askeri lise açılması
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi Gülhane Hattı Hümayunu’nun (Tanzimat Fermanı) içeriğinde yer alan esaslardan biridir?

Doğru Cevap: "D" Askerlik süresinin belirlenmesi
Soru Açıklaması
7.

“Duyun-ı Umumiye İdaresi’nin” kurulmasına aşağıdakilerden hangisinde karar verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Muharrem Kararnamesi’nde
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi Meclislerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Dar-ı Şura-yı Bahriye
Soru Açıklaması
9.

Sultan Abdülmecit’in tahttan indirilerek eski düzenin yeniden kurulmasını sağlamaya yönelik gerçekleştirilen olay aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Kuleli Vakası
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi Islahat Fermanı’ndaki maddeler arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "D" İltizam sisteminin uygulamaya konulması
Soru Açıklaması
11.

II. Abdülhamit döneminde İslamcılık politikasının güç kazanmasında en fazla yararlanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Telgraf
Soru Açıklaması
12.

V. Mehmet Reşat’ın Rumeli seyahatine çıkmasının en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Makedonya ve Arnavutluk halkını devlete ısındırmak ve güvenliği sağlamak
Soru Açıklaması
13.

Tanzimat Dönemi’nde eğitimin ülke geneline yaygınlaştırılmasını öngören Maarif Nizamnamesi hangi yıl uygulamaya konulmuştur?

Doğru Cevap: "E" 1869
Soru Açıklaması
14.

İkinci Meşrutiyet döneminde cemiyetlerin belirli ilkeler çerçevesinde kurulmasını sağlayan Cemiyetler Kanunu hangi tarihte kabul edilmiştir?

Doğru Cevap: "C" 16 Ağustos 1909
Soru Açıklaması
15.

II. Abdülhamit döneminde Kuzey Afrika’daki işgalleri engellemek amacıyla çıkarılan gazeteler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" Vakit - Arapça el Cevaib
Soru Açıklaması
16.

Napolyon Bonaparte’nin 1 Temmuz 1798 tarihinde işgal ettiği Osmanlı toprağı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Mısır
Soru Açıklaması
17.

Osmanlı Devleti’nin itilaf devletlerine resmen savaş ilan ettiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" 11 Kasım 1914
Soru Açıklaması
18.

Osmanlı ülkesinde kendi bayrakları altında ticaret yapmak isteyen İngilizlere ilk ticaret imtiyazı hangi yıl verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" 1580
Soru Açıklaması
19.

Birinci Dünya Savaşı’nda Filistin Cephesi’ni komuta eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Cemal Paşa
Soru Açıklaması
20.

Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi’nde Enver Paşa’nın saldırı emrine karşı çıkan kişi kimdir?

Doğru Cevap: "E" Hasan İzzet Paşa
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.