AÖF İdari Yargı Dersi Çözümlü Soru Bankası

ADMİN
Nisan 8, 2019

Soru: Osmanlı İmparatorluğunda, Tanzimat sonrasında Fransa örneği benimsenmiş, idari uyuşmazlıklara kadılar değil, ………………….. bakmaya başlamıştır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Çözüm: Osmanlı İmparatorluğunda, Tanzimat sonrasında Fransa örneği benimsenmiş, idari uyuşmazlıklara kadılar değil, mülkiye memurları bakmaya başlamıştır.

Soru: Aşağıdakilerden hangisi idari bir uyuşmazlığın adli yargıda çözümlenmesine ilişkin bir kanun çıkarılması için gerekli değildir?

Çözüm: İdari bir uyuşmazlığın adli yargıda çözümlenmesine ilişkin bir kanun çıkarılması için:

 • Anlaşılabilir, amaçla ilgili makul, adil ve haklı bir sebep olmalı;
 • Yürütülen hizmetin gerekleri adli yargının görevli olmasını haklı kılmalı;
 • Adli yargı denetimi ile hizmet arasında gerçeklere uygun nesnel ve zorunlu bir neden sonuç bağı bulunmalı;
 • Yargı denetiminde yapılan tercih, Devletin temel amaç ve görevlerine uygun olmalıdır.

Soru: İdarenin kamu yararına ve kamu hizmetinin gereklerine uygunluğu denetlenmekte olan yetki aşağıdakilerden hangisidir?

Çözüm: İdarenin takdir yetkisinin, kamu yararına ve kamu hizmetinin gereklerine uygunluğu denetlenmektedir. Ancak takdir yetki­sinin sınırı çizilirken, yargı kurumunun saygınlığı korunmalı, yargısal denetimin gerekliliği tartışma konusu haline getirilmemelidir. Yargı kararlarının istikrarlı olması ve doyurucu gerekçelere dayanma­sı bu konuda önem taşımaktadır.

Soru: Aşağıdakilerden hangisi kamu denetimi yollarından biridir?

Çözüm: Kamu kurum ve kuruluşlarının iç ve dış denetimi; hukuka uygunluk, mali denetim ve performans denetimini kapsar.

Soru: İdarenin, kişi hak ve hürriyetlerine açık ve haksız müdahale niteliği taşıyan eylemlerinden doğan zararların tazmini, hangi mercilerde dava edilir?

Çözüm: İdarenin, kişi hak ve hürriyetlerine açık ve haksız müdahale niteliği taşıyan eylemleri, fiili yol olarak adlandırılır ve bu eylemlerden doğan zararların tazmini, adli yargı mercilerinde dava edilir.

Soru: Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Anayasa Mahkemesine üye seçilebilmenin şartlarından biridir?

Çözüm: Anayasa Mahkemesine üye seçilebilmek için, kırk beş yaşın doldurulmuş olması kaydıyla; yüksek öğretim kurumları öğretim üyelerinin profesör veya doçent unvanını kazanmış, avukatların en az yirmi yıl fiilen avukatlık yapmış, üst kademe yöneticilerinin yükseköğrenim görmüş ve en az yirmi yıl kamu hizmetinde fiilen çalışmış, birinci sınıf hâkim ve savcıların adaylık dahil en az yirmi yıl çalışmış olması şarttır. 

Soru: İdarenin, kişi hak ve hürriyetlerine açık ve haksız müdahale niteliği taşıyan eylemlerine ne denir?

Çözüm: İdarenin, kişi hak ve hürriyetlerine açık ve haksız müdahale niteliği taşıyan eylemleri, fiili yol olarak adlandırılır.

Soru: İdareye yapılan başvurunun cevaplanmaması halinde reddedilmiş sayılması anlamına gelen zımni ret süresi kaç gündür?

Çözüm: Zımni Ret: İdareye yapılan başvurunun altmış gün içinde cevaplanmaması halinde reddedilmiş sayılmasıdır.

Soru: Anayasa Mahkemesinin kaç üyesini Cumhurbaşkanı seçer?

Çözüm: Anayasa Mahkemesi on beş üyeden kurulur. Üç üyeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi, kalan on iki üyeyi ise Cumhurbaşkanı seçer.

Soru: Yargıtay üyeleri, birinci sınıfa ayrılmış adli yargı hakim ve cumhuriyet savcıları ile bu meslekten sayılanlar arasından Hakimler ve Savcılar Kurulu’nca üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Çözüm: Söz edilen ifadelerden Yargıtay üyesi seçimi Hakimler ve Savcılar Kurulunca yapılır. durumu çıkarılmaktadır.

Soru: Aşağıdakilerden hangisi Sayıştay’ın görevlerinden biri değildir?

Çözüm: Siyasi partilerin gelir, gider ve mallarını TBMM adına denetlemek Sayıştay’ın görevlerinden biri değildir. 

Soru: Anayasa Mahkemesi üyeliği, üyelik görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceğinin kesin olarak anlaşılması halinde Anayasa Mahkemesi’nin hangi çoğunlukla karar alması ile sona erer?

Çözüm: Anayasa Mahkemesi üyeliği, üyelik görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceğinin kesin olarak anlaşılması halinde Üye tamsayısının salt çoğunluğu kararı ile sona erer.

Soru: Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi “idari ve adli soruşturmaya ilişkin bilgi ve belgelere ulaşma hakkı da bazı sınırlamalara tabi tutulmuştur. Kurum ve kuruluşların yetkili birimlerince yürütülen idarî soruşturmalarla ilgili olup, açıklanması veya zamanından önce açıklanması hâlinde” kanun kapsamı dışında yer almaz?

Çözüm: İdari ve adli soruşturmaya ilişkin bilgi ve belgelere ulaşma hakkı da bazı sınırlamalara tabi tutulmuştur. Kurum ve kuruluşların yetkili birimlerince yürütülen idarî soruşturmalarla ilgili olup, açıklanması veya zamanından önce açıklanması hâlinde;

 • Kişilerin özel hayatına açıkça haksız müdahale sonucunu doğuracak,
 • Kişilerin veya soruşturmayı yürüten görevlilerin hayatını ya da güvenliğini tehlikeye sokacak,
 • Soruşturmanın güvenliğini tehlikeye düşürecek,
 • Gizli kalması gereken bilgi kaynağının açığa çıkmasına neden olacak veya soruşturma ile ilgili benzeri bilgi ve bilgi kaynaklarının temin edilmesini güçleştirecek, bilgi veya belgeler, Kanun kapsamı dışındadır.

Soru: Kamu kurum ve kuruluşlarının iç ve dış denetimi aşağıdaki unsurlardan hangisi ya da hangilerini kapsar?

 • I. Hukuka Uygunluk Denetimi
 • II. Mali Denetim
 • III. Performans Denetimi

Çözüm: Kamu kurum ve kuruluşlarının iç ve dış denetimi; hukuka uygunluk, malî denetim ve performans denetimini kapsar. Yani cevap tümüdür. 

Soru: Anayasa Mahkemesinin kuruluş felsefesi nedir?

Çözüm: Anayasa yargısı esas olarak kanunların anayasaya uygunluğunun denetlenmesidir. Ülkemizde bu görevi, Anayasa Mahkemesi yapmaktadır. Anayasa’nın 146 ila 153. maddelerinde düzenlenen Anayasa Mahkemesi, kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemek görevinin yanı sıra aşağıda kısaca değinilecek olan diğer yetkilere de sahiptir.

Soru: İdari yargı ile ilgili söylenenlerden hangisi doğrudur?

Çözüm: Yürütme ve idarenin hukuka aykırı işlemlerini iptal etmek; idari işlem ve eylemlerden zarar görenlerin zararlarının tazminini sağlamakla görevli yargı düzeni idari yargıdır. İdare ve vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri idari yargı mercileridirler. İdari yargı düzeninin yüksek mahkemesi ise Danıştay’dır. 

Soru: İdarenin işleyişinin özel hukuk kurallarına tabi olduğu ve yargısal denetimin genel adliye mahkemelerinde yapıldığı sisteme ne ad verilir?

Çözüm: İdarenin işleyişinin özel hukuk kurallarına tabi olduğu ve yargısal denetimin genel adliye mahkemelerinde yapıldığı sisteme Adli İdare denir.

Soru: Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri Anayasa Mahkemesi’nin görevlerindendir?

 • I. İptal Davası
 • II. İtiraz Yolu
 • III. Yüce Divan

Çözüm: Üç seçenek de doğrudur. Anayasa Mahkemesi’nin iptal davası, itiraz yolu, yüce divan gibi görevleri vardır.

Soru: Aşağıdaki kurumlardan hangisi genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek, sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir?

Çözüm: Genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek, sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevli kurumumuz Sayıştay‘dır.

Soru: Aşağıdakilerden hangisi kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan denetimler arasında yer alır?

 1. İç denetim
 2. Sonradan yapılan denetim
 3. Mali denetim
 4. Performans denetimi

Çözüm: Kamu yönetiminin denetimi, çeşitli ölçütlerle sınıflandırılmaktadır. Yönetimin kendi iç işleyişini denetlemesine iç denetim; bir başka kuruluş tarafından denetlenmesine ise dış denetim denilmektedir. Denetimin yapıldığı döneme göre bakıldığında ise şöyle bir ayırım yapılmaktadır: Ön denetim, anında denetim ve sonradan yapılan denetim. Kamu kurum ve kuruluşlarının iç ve dış denetimi; hukuka uygunluk, malî denetim ve performans denetimini kapsar. Doğru cevap tümüdür. 

Güz Dönem Sonu Sınavı
08.01.2022
0
Gün
0
Saat
0
Dakika
0
Saniye

Üye OlŞifremi Unuttum