Antropoloji Güz Ara Dönem
1.Deneme Testi
1.

İnsanların kendi toplum ve kültürlerini merkeze koyarak dünyayı anlamlandırdıkları bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Etnosantrizm
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi antropolojinin sorduğu sorulardan biridir?

Doğru Cevap: "C" Toplumlar ve kültürler neden değişir?
Soru Açıklaması
3.

Bir topluluğun öznel değerleriyle fiziksel ve zihinsel dünyayı, onların doğaüstü ile girdiği ilişkiyi anlama ve anlamlandırma becerisini ifade eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Emik
Soru Açıklaması
4.

Antropolojinin bütün insani olguları bütünlüğü içinde görmeye çalışarak açıklayan temel ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Bütüncülük
Soru Açıklaması
5.

Bir kültürün içine doğan bireyin annesinden başlayarak halkalar halinde genişleyen kurumlar ve öğeler üzerinden içine doğduğu o kültürü öğrenmesi sürecine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Kültürleme
Soru Açıklaması
6.

İri maymunların basit araç-gereç yapma yetenekleri bazı antropologlar tarafından nasıl adlandırılır?

Doğru Cevap: "D" Ön kültür
Soru Açıklaması
7.

İnsan, doğada karşılaştığı zorlukları ve sorunları aşmak için ne tür bir uyarlanma yolu geliştirmiştir?

Doğru Cevap: "B" Kültürel
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi kültürün bir özelliği değildir?

Doğru Cevap: "E" Durağanlık
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi Evrimci Okul’un ilk ve en önemli temsilcilerinden biridir?

Doğru Cevap: "A" Edward Taylor
Soru Açıklaması
10.

1871 yılında Morgan tarafından yazılmış olan ve insanın kültürel evrimini, teknolojiyi esas alarak üç ana evreye ayıran eserin adı nedir?

Doğru Cevap: "C" Eski Toplum
Soru Açıklaması
11.

Antropoloji yazınında, antropolojinin konusunun kültür olduğunu savunan ilk bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Tylor
Soru Açıklaması
12.

Difüzyonizm ilk olarak hangi ülkede gelişmeye başlamıştır?

Doğru Cevap: "D" Almanya
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi primat takımının üyelerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Kanguru
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi insanların sahip olduğu biyolojik özelliklerden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Kemirici olmak
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerden hangisi bir maddenin iki parmakla özenli bir şekilde tutulmasını ifade eder?

Doğru Cevap: "B" Hassas tutuş
Soru Açıklaması
16.

Biyologlar canlıları sınıflandırırken bu canlıların sahip oldukları organların hangi özelliğini esas almazlar?

Doğru Cevap: "E" İşlevini
Soru Açıklaması
17.

Canlıları cins ve tür düzeyinde ayırarak, Homo Sapiens gibi ikili isimlendirmeyle sınıflandıran doğa bilimci kimdir?

Doğru Cevap: "E" Carl von Linne
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi Tufan Kuramını geliştirmiştir?

Doğru Cevap: "E" Cuvier
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi evrim düşüncesinin temelini oluşturanlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Herodotos
Soru Açıklaması
20.

Bir türü oluşturan grupların, üreme engeliyle birbirinden ayrılarak, yeni türlerin ortaya çıkmasını sağlayan sürece ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Makro evrim
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.