Anne Baba Eğitimi Güz Ara Dönem
3.Deneme Testi
1.

Yetişkinlik yıllarında bireyin sosyal yaşamıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Birey gelecekte yapacağı mesleğe karar verir.
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisinde bir kadının birden fazla erkekle evlendiği ve soyun anneye göre belirlendiği aile biçimleri birlikte verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" Poliandirik-Matrilineal
Soru Açıklaması
3.

İnsanda sosyalleşmenin biyolojik olgunlaşma ve sosyal deneyimler sonucu gerçekleştiğini belirten bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Piaget
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi Yapısal İşlevci Kuram’a göre Murdock’un aileye ilişkin temel işlevlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Sosyal kontrol
Soru Açıklaması
5.
Sağlıklı aile üzerine odaklanan ve ailelerin bir yaşam evresinden diğerine geçişte problem yaşayabileceklerini vurgulayan aile danışma kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Stratejik
Soru Açıklaması
6.

Sivil toplum kuruluşları ve devlet işbirliği ile yürütülen aile eğitim programlarının en başarılı örneği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Anne Çocuk Eğitim Programı
Soru Açıklaması
7.

Anaerkil dönem olarak adlandırılan dönemde ortaya çıkan, erkeğin ailenin oturma yerinden genellikle uzakta olduğu ve cinsiyete dayalı bir iş bölümünün var olduğu aile tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" İlkel dönem
Soru Açıklaması
8.

Bireyin üretkenliğinin arttığı, sorumluluklarının geliştiği, farklı alanlara yönelik ilgisinin arttığı yetişkinlik dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Orta yetişkinlik
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi, aile sisteminin üzerine kurulduğu sosyal ve psikolojik paradigmayı irdeleyen kuramlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Bilişsel-Davranışçı
Soru Açıklaması
10.

Ailede iç ruhsal ve kişiler arası güçlerin önemini vurgulayan, bu iki gücün çatışmasının ailede probleme neden olduğunu savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Psikoanalitik Aile Danışması Kuramı
Soru Açıklaması
11.

Ebeveynlere anne-baba olmaya ilişkin bilgi, farkındalık ya da beceri kazandırmayı amaçlayan sistemli program aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Aile rehberliği
Soru Açıklaması
12.

Aile sisteminin parçalarının nasıl etkileşime girdiği, fonksiyonel olmayan iletişim kalıplarının nasıl geliştiği üzerinde duran aile danışma kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Yapısal
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi sosyal yapının temel özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Kişilik
Soru Açıklaması
14.

Toplumsal küme kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Toplumda benzer özellikleri ve amaçları olan bireylerden oluşan gruplar
Soru Açıklaması
15.

Bireyin bulunduğu toplumun kültürünü özümseyerek o topluma katılma süreci aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Sosyalleşme
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi Okulöncesi Veli- Çocuk Eğitim Programı’nın amaçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Çocukların sosyal gelişimini desteklemek
Soru Açıklaması
17.

Bireyin kendi yaşamından kendisinin sorumlu olması, davranışlarında bağımsız olması, kendine özgü bir kimlik geliştirmesi gibi özellikleri içeren yetişkin kavramı aşağıdakilerden hangisi dikkate alınarak ortaya çıkmıştır?

Doğru Cevap: "B" Psikolojik özellikler
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi Stratejik Aile Danışması kuramının sınırlılıklarından biridir?

Doğru Cevap: "B" Danışma sürecinin kısa olması
Soru Açıklaması
19.

Gelişim dönemlerinin her birini bir gelişim krizi ya da gelişim karmaşası ile açıklayan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Erikson
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdaki programlardan hangisi erken çocukluktan ergenliğe kadar çocukları olan anne babaların eğitimini hedeflemektedir?

Doğru Cevap: "B" Anne Baba Okulu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.