Anayasa Hukuku Güz Ara Dönem
3.Deneme Testi
1.

Aşağıdakilerden hangisi anayasa hukukunun kaynaklarından biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Ceza Kanunu
Soru Açıklaması
2.

“Tali kurucu iktidar” kavramının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Mevcut anayasayı değiştirme iktidarı
Soru Açıklaması
3.

Devlet iktidarının yatay düzeyde bölüşülmesi aşağıdaki ilkelerden hangisinin gereğidir?

Doğru Cevap: "B" Kuvvetler ayrılığı
Soru Açıklaması
4.

Her vatandaşın oy kullanma hakkına sahip olması aşağıdaki ilkelerden hangisinin gereğidir?

Doğru Cevap: "A" Genel oy
Soru Açıklaması
5.

Sert kuvvetler ayrılığı rejiminde görülen hükümet modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Başkanlık sistemi
Soru Açıklaması
6.

1961 Anayasası’na göre temel hak ve özgürlükler aşağıdaki işlem türlerinden hangisiyle sınırlanabilir?

Doğru Cevap: "E" Kanun
Soru Açıklaması
7.

Tanzimat ve Islahat Fermanları’nda yer alan ilkeler aşağıdakilerden hangisinin gelişimi bakımından önemlidir?

Doğru Cevap: "B" Hukuk devleti
Soru Açıklaması
8.

1808 Sened-i İttifak belgesi aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

Doğru Cevap: "C" Merkezî hükümetin zayıflığının
Soru Açıklaması
9.

1924 Anayasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Sert bir anayasa değildir.
Soru Açıklaması
10.

Anayasanın üstünlüğü ilkesinin gerçek güvencesi ve yaptırımı aşağıdakilerden hangisi ile sağlanır?

Doğru Cevap: "C" Kanunların anayasaya uygunluğunun yargısal denetimiyle
Soru Açıklaması
11.

12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesi sonrasında yasama organına ait yetkiler aşağıdakilerden hangisi tarafından kullanılmıştır?

Doğru Cevap: "C" Millî Güvenlik Konseyi
Soru Açıklaması
12.

Yasama sürecine basitlik ve sürat getirmek için 1982 Anayasasıyla aşağıdakilerden hangisi kaldırılmıştır?

Doğru Cevap: "E" Cumhuriyet Senatosu
Soru Açıklaması
13.

12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesi sonrasında başlayan ve yeni anayasa yürürlüğe girinceye kadar devam eden geçici dönemde oluşturulan Bakanlar Kurulu’na aşağıdakilerden hangisi başkanlık etmiştir?

Doğru Cevap: "C" Bülend Ulusu
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdaki ülkelerden hangisi çerçeve bir anayasaya sahiptir?

Doğru Cevap: "B" ABD
Soru Açıklaması
15.

1982 Anayasası’nın hazırlanma sürecinde yer alan Danışma Meclisi’nin üyeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından atanmıştır?

Doğru Cevap: "E" Millî Güvenlik Konseyi
Soru Açıklaması
16.

Laiklik ilkesi aşağıdaki anayasa değişikliklerinden hangisi ile anayasal sistemimize girmiştir?

Doğru Cevap: "A" 1937
Soru Açıklaması
17.

Cumhuriyet rejiminin dayandığı temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Millî egemenlik
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nda öngörülen Cumhuriyet’in niteliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Neo-liberal devlet
Soru Açıklaması
19.

Siyasi partileri temelli kapatmaya yetkili yargı organı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Anayasa Mahkemesi
Soru Açıklaması
20.

Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etme görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?

Doğru Cevap: "E" Yüksek Seçim Kurulu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.