Anayasa Hukuku Güz Ara Dönem
2.Deneme Testi
1.

Bir anayasayı kendi koyduğu değiştirilme kurallarına uygun olarak değiştirme iktidarı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Tali kurucu iktidar
Soru Açıklaması
2.

Yapılması ve değiştirilmesi olağan kanunlardan farklı ve daha güçleştirici yöntemlere tabi kılınan anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Katı anayasa
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi federal devlet değildir?

Doğru Cevap: "D" İtalya
Soru Açıklaması
4.

Devletin mutlak iktidarının birey hürriyetleri lehine sınırlandırıldığı devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Anayasal devlet
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi katı anayasa yöntemlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Yasama meclislerinde basit çoğunluk
Soru Açıklaması
6.

1924 Anayasası’nın öngördüğü hükümet sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Kuvvetlerin sert ayrılığı sistemini kurmuştur.
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi ‘’Kamu iyiliği, ancak toplum içindeki çeşitli grupların varlığından ve bunlar arasındaki özgür tartışma ve pazarlıklardan doğar.’’ ifadesini tanımlar?

Doğru Cevap: "A" Çoğulcu demokrasi
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi ile padişah ilk kez egemenliğin kullanımında ve temsilinde tek yetkili organ olmaktan çıkarılmıştır?

Doğru Cevap: "A" 1876 Kanun-u Esasi
Soru Açıklaması
9.

Laiklik ilkesinin Türk anayasal düzenine girdiği yıl aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" 1937
Soru Açıklaması
10.

27 Mayıs 1960 askeri müdahalesi ile oluşan geçici anayasa döneminde yasama ve yürütme yetkileri aşağıdakilerden hangisinde toplanmıştır?

Doğru Cevap: "C" Milli Birlik Komitesi
Soru Açıklaması
11.

1982 Anayasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Vesayetçilik anlayışını zayıflatmıştır.
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Konseyi döneminde kabul edilen ‘’Anayasa Düzeni Hakkında Kanun’’ ile benimsenen ilkelerden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" TBMM’ye ait yetki ve görevler Bakanlar Kurulunca kullanılır.
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nın yapım sürecinde Kurucu Meclis’in görevlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" İdari davaların temyiz mercii olarak kanun yolu yargılaması yapmak
Soru Açıklaması
14.

1961 ve 1982 Anayasalarının yapım sürecindeki benzerliklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Her iki anayasa halkoyuna sunulmaksızın kesinleşmiştir.
Soru Açıklaması
15.

Hürriyetçi demokrasilerin büyük bölümünde kanunlara ve yasama meclisleri iç tüzüklerine bırakılan bazı konuların düzenlenmesine girişilmiş olması 1982 Anayasası’nın hangi özelliğinin bir sonucudur?

Doğru Cevap: "A" Kazuistik anayasa oluşunun
Soru Açıklaması
16.

Her seçmenin bir oyunun olduğu seçim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Eşit oylu seçim
Soru Açıklaması
17.

Devlet başkanının veraset yoluyla göreve geldiği rejim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Monarşi
Soru Açıklaması
18.

Yargı bağımsızlığının ilgili olduğu ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Hukuk devleti
Soru Açıklaması
19.

Kanunların genel ve soyut nitelik taşıması, kapsadığı herkese eşit olarak uygulanmasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Şekli hukuki eşitlik
Soru Açıklaması
20.

1982 Anayasası’na göre temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının tamamen veya kısmen durdurulmasının mümkün olduğu durum aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Seferberlik hali
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.