Anayasa 1 Güz Ara Dönem
3.Deneme Testi
1.

Anayasa değişikliklerinin parlamentoda bir kez görüşülmesinin yasaklanmasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" İvedilikle görüşme yasağı
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi esnek bir anayasa değildir ?

Doğru Cevap: "D" 1876 Kanun-i Esasi
Soru Açıklaması
3.

Bir anayasanın içermesi gereken tüm kuralların yetkili organ tarafından usulüne uygun olarak tek bir metin içinde toplanması suretiyle hazırlanan anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Yazılı anayasa
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi anayasa hukukunun konuları arasında yer alır?

Doğru Cevap: "B" Yasama organının yapısı
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi anayasaya katılık kazandıran yöntemlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" İvedilikle görüşme
Soru Açıklaması
6.

Normlar hiyerarşisi aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına yol açmıştır?

Doğru Cevap: "E" Anayasa yargısı
Soru Açıklaması
7.

Temsilî demokrasinin kaynağında yer alan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Temsilsiz vergi olmaz ilkesi
Soru Açıklaması
8.

18 .yüzyıl anayasacılığının yarattığı en önemli sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Devlet iktidarının sınırlanması
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi Montesquieu’ya göre yürütme iktidarının yapacağı işlerden biridir?

Doğru Cevap: "A" Ülkeyi düşmanlardan korumak
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi anayasacılık akımının hukuki ve siyasi sonuçlarından biridir?

Doğru Cevap: "A" Vatandaşlık statüsünün oluşması
Soru Açıklaması
11.

Devlet otoritesinin hukuk kurallarıyla sınırlanması aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşir?

Doğru Cevap: "B" Anayasanın üstünlüğü kuralı
Soru Açıklaması
12.

Anayasa yargısına ilişkin ilk uygulamanın görüldüğü ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" ABD
Soru Açıklaması
13.

Ferdiyetçi doktrin temel hak ve hürriyetler bakımından aşağıdakilerden hangisini yeterli görür?

Doğru Cevap: "A" Devletin birey hürriyetlerine dokunmamasını
Soru Açıklaması
14.

Türkiye’de anayasa şikâyetinin yapıldığı mercii aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Anayasa Mahkemesi
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerden hangisi negatif statü haklarından biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Emeklilik hakkı
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi yarı başkanlık sisteminin özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Cumhurbaşkanı yasama organınca seçilir.
Soru Açıklaması
17.

Diktatörün veya onun uygulamalarının halka zorla onaylattırılması anlamına gelen oylama aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Plebisit
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimdir?

Doğru Cevap: "E" İl özel idaresi
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisinde parlamenter sistemin devlet başkanı monarktır?

Doğru Cevap: "E" İsveç
Soru Açıklaması
20.

Hükümdar yetkilerinin parlamento ve hükümet gibi organlarla paylaşıldığı sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.