Anayasa 1 Güz Ara Dönem
2.Deneme Testi
1.

Aşağıdakilerden hangisi maddî anayasa kavramının örneklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Anayasanın ormanların korunması ve geliştirilmesi hakkındaki maddesi
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi Amerikan bağımsızlık hareketi sonucunda yayınlanan anayasal metni ifade eder?

Doğru Cevap: "D" Virginia Anayasası
Soru Açıklaması
3.

Anayasanın üstünlüğü kuralı ile aşağıdakilerden hangisi arasında yakın bir ilişki vardır?

Doğru Cevap: "C" Normlar hiyerarşisi
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi idarî uyuşmazlıkların sadece bu uyuşmazlıkları çözmeye yetkili mahkemeler tarafından sonuçlandırıldığı sistemi ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "B" İdari yargı sistemi
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi ABD’deki hükûmet sistemini ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "A" Başkanlık sistemi
Soru Açıklaması
6.

Bilgi edinme hakkı aşağıdaki anayasa değişikliklerinden hangisi ile anayasallaştırılmıştır?

Doğru Cevap: "B" 2010 anayasa değişikliği
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi anayasacılığın diğer boyutunu oluşturan hak ve hürriyetlerin tanınması ve güvence altına alınmasının doğrudan ortaya çıkardığı bir sonucu ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "E" Bireyleri vatandaş statüsüne yükseltmesi
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi vatandaşı tebaadan ayıran en önemli özelliktir?

Doğru Cevap: "C" Devlet otoritesi karşısında haklara ve borçlara ehil olan bir kişi olma
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi devletin egemenlik unsurunu sona erdiren faktörlerden biridir?

Doğru Cevap: "A" Ayrılma
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisinde devlet hayatındaki kurallar teamülî niteliktedir?

Doğru Cevap: "B" İngiltere
Soru Açıklaması
11.

Aşağıdakilerden hangisi hak ve hürriyetleri, “negatif, pozitif ve aktif” statü hakları biçiminde sınıflandırmıştır?

Doğru Cevap: "B" Georg Jellinek
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi Anayasacılığın ortaya çıkmasına yol açan sebeplerden biridir?

Doğru Cevap: "E" Burjuva sınıfının doğması
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi üniter devletin merkezî idari yapısındaki başkent teşkilatının içinde yer almaktadır?

Doğru Cevap: "A" Bakanlar Kurulu
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi anayasa hukukunun konuları arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Ticarî işletmeler
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerden hangisi anayasaya katılık kazandıran yöntemlerden biridir?

Doğru Cevap: "A" Halkoylaması
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi anayasaya uygunluk denetiminin, normun yürürlüğe girmesinden sonra yapılmasına verilen addır?

Doğru Cevap: "C" Düzeltici denetim
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi başkanlık sistemine sahip değildir?

Doğru Cevap: "D" Türkiye
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi J.J. Rousseau’nun demokrasi teorisini ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "D" Çoğunlukçu demokrasi
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi devletin bir tüzel kişiliğe sahip olmasının hukukî sonucu ifade eder?

Doğru Cevap: "E" Devletin hak ve borçlara sahip olması
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi günümüzdeki meşrutî monarşilerden biridir?

Doğru Cevap: "D" Hollanda
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.