Anayasa 1 Güz Ara Dönem
1.Deneme Testi
1.

Bir kuralın maddi bakımdan anayasa olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

Doğru Cevap: "C" İçerik
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi anayasanın farklı ölçütler esas alınarak tâbi tutulduğu sınıflandırmalardan biridir?

Doğru Cevap: "D" Esnek ve katı anayasa ayrımı
Soru Açıklaması
3.

Şekli anayasa aşağıdakilerden hangisi dikkate alınarak yapılan bir tanımlamadır?

Doğru Cevap: "E" Normlar hiyerarşisi içindeki yeri
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi anayasa hukukunun kapsamı içinde yer alır?

Doğru Cevap: "D" Yargının tarafsızlığı
Soru Açıklaması
5.

İvedilikle görüşme yasağından bahsedilebilmesi için anayasa hükümlerinin değiştirilmesi sürecinde en az kaç kez görüşme yapılması gerekir?

Doğru Cevap: "A" 2
Soru Açıklaması
6.

Devlet iktidarının çeşitli unsurlarının farklı organlara sunulması gerektiğini savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Charles Louis de Secondat Montesquieu
Soru Açıklaması
7.

Amerikan bağımsızlık hareketleri aşağıdakilerden hangisinin kabulü ile sonuçlanmıştır?

Doğru Cevap: "B" Yazılı bir anayasa
Soru Açıklaması
8.

İngiliz siyasal sisteminde en üstün otorite aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Parlamento
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ’ın feodal devlet düzeninin sona ermesinin ardından kurulmuştur?

Doğru Cevap: "C" Mutlak monarşiler
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi dünyevi ve laik nitelikli bir egemenlik anlayışının ortaya çıkmasına yol açmıştır?

Doğru Cevap: "D" Sosyal Sözleşme Teorisi
Soru Açıklaması
11.

Aşağıdakilerden hangisi kanun koyma yetkisi bakımından yasama organını sınırlayan en önemli etmenlerden biridir?

Doğru Cevap: "E" Anayasanın üstünlüğü ilkesi
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi 18nci yüzyılda kabul edilen yazılı anayasalarda bireylere tanınan hak ve özgürlüklerden biridir?

Doğru Cevap: "A" Yaşama hakkı
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi ikinci kuşak haklardan biridir?

Doğru Cevap: "E" Sağlık hakkı
Soru Açıklaması
14.

Somut norm denetimini yapmaya yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Anayasa Mahkemesi
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerden hangisi anayasacılığın devlet otoritesini hukuk kurallarıyla sınırlama amacının gerçekleştirilmesinde önemli bir role sahiptir?

Doğru Cevap: "A" Anayasanın üstünlüğü kuralı
Soru Açıklaması
16.

Federal devlette ortaya çıkması en muhtemel sorun aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Yetki uyuşmazlığı
Soru Açıklaması
17.

Monarşinin karşıtı olan siyasal sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Cumhuriyet
Soru Açıklaması
18.

Başkanlık sisteminde yürütme gücünün tek sahibi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Başkan
Soru Açıklaması
19.

Unsurları ve organları itibarıyla teklik özelliği gösteren devlet biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Üniter devlet
Soru Açıklaması
20.

Bileşik devlet tiplerinin günümüzdeki tek örneği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Federal devlet
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.