Amerikan Dış Politikası Güz Ara Dönem
2.Deneme Testi
1.

Aşağıdakilerden hangisi Çevreleme Politikası'nın unsurlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Birleşmiş Milletler ’in kurulması
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi ABD’nin bağımsızlığını kazanmasında ve olgunlaşmasında rol oynayan unsurlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Amerikalı yerli halkın zengin kültürü
Soru Açıklaması
3.

Reagan yönetimi, Soğuk Savaş’ın sona ermesinde ve Sovyetlerin çökmesinde büyük bir rol oynamıştır. Bu rolün en önemli boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" ABD’nin silahlanma harcamalarını ve yarışını artırması
Soru Açıklaması
4.

ABD’nin Birinci Dünya Savaşı politikası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" 1917 yılında savaşa dahil oluncaya kadar tam bir tarafsızlık politikası izlemiştir.
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi ABD dış politikasının soyut güç kaynakları kapsamına girer?

Doğru Cevap: "B" Federal devlet modeli
Soru Açıklaması
6.

Kamuoyu tepkisinden duyulan kaygı ve korku, dolaylı da olsa Amerikan dış politikasında hayati seçeneklerin yürürlüğe konmasına engel olmaktadır. Bu korkunun en temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Başkanların halkoyu ile işbaşına geliyor olması
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi Amerikan dış politikasında belli bir etkiye sahip olan baskı gruplarının ortaya çıkma nedenidir?

Doğru Cevap: "C" Bireyin tek başına siyasi süreçlere etkisinin sınırlı olması
Soru Açıklaması
8.

Tüm teknolojik gelişmelere ve bilgiye erişim kaynaklarının çoğalmasına rağmen kamuoyunun dış politika konularına ilgisiz kalmaya devam etmesi aslında Amerikan karar vericileri açısından arzu edilir bir durumdur. Aşağıdakilerden hangisi bunun temel nedeni olarak görülmektedir?

Doğru Cevap: "B" Karar vericilerin üzerindeki baskının azalması
Soru Açıklaması
9.

Gazetecilerin dış politika kaynakları arasında halka açık yapılan demeçler, röportajlar ve resmi yetkililerden farklı yollarla edinilmiş bilgiler yer almaktadır. Özellikle 1970’li yılların ortalarından itibaren birbirinden farklı kaynakları kullanmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu kaynaklardan biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Amerikan halkı
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi küçük bir grup olmasına rağmen bu küçüklüğü ile orantılı olmayacak bir biçimde Amerikan dış politikasında ciddi bir etkiye sahiptir?

Doğru Cevap: "E" Çiftçiler
Soru Açıklaması
11.

Aşağıdakilerden hangisi, Kongre’nin Başkan üzerinde tam bir denetim ve denge sağlayamamasının nedenlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Kongre’nin Başkan’ın veto yetkisini aşabilme gücünün olmaması
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi ‘devlette devamlılık’ ilkesine uygun bir ABD dış politikası olarak dikkate alınabilir?

Doğru Cevap: "D" Başkan Obama’nın ‘teröre karşı savaş’ politikası
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi ABD dış politika kararlarının yapım sürecinde ‘erkler ayrımı’ sürecinin temel hedefidir?

Doğru Cevap: "A" ABD dış politikasında bir kurumun tek yanlı hakimiyetine engel olmak
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi ABD Başkanı’nın dış politikadaki gücünü olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" ABD’nin jeopolitik konumu
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdaki ABD dış politika karar alma süreciyle ilgili modellerden hangisi ABD dış politika uygulamalarında en çok etkiye sahiptir?

Doğru Cevap: "A" Başkanlık Modeli
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi dış politika oluşumunda kültür ve kimlik gibi değerlerin oynadığı role vurgu yapan uluslararası ilişkiler teorisidir?

Doğru Cevap: "B" İnşacılık
Soru Açıklaması
17.

ABD’nin Soğuk Savaş döneminde karşılaştığı ilkesel ikilemlerden, Sovyetler Birliği’ne dönük dış politikasıyla ilgili olanı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Moralizm-Çıkarcılık
Soru Açıklaması
18.

ABD dış politikasında Liberalizm ile İdealizm arasındaki en belirgin fark aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" İnsani müdahalecilik konusundaki politikalar
Soru Açıklaması
19.

Uluslararası sistemdeki anarşi nedeniyle ABD’nin uluslararası sistemde statükoyu koruma yanlısı bir dış politika (Savunmacı Realizm) izlemesi gerektiğini savunan Amerikalı teorisyen aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Kenneth N. Waltz
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi, 2001-2009 dönemi ABD Başkanı George W. Bush’un dış politika anlayışında dini söylemler kullanmasında etkili olan faktörlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" ABD siyasal sisteminin seküler özelliği gereği dini söylem kullanması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.