Aile Sosyolojisi Güz Ara Dönem
1.Deneme Testi
1.
İşlevselci yaklaşım; toplumu birbiri ile ilişkili parçaların görev yaptığı uyumlu bir sistem olarak görür. Bu yaklaşımın temsilcilerinden hangisi, işlevsel olmayan (dysfunctions) kavramını kullanarak, işlevselci yaklaşıma katkıda bulunmuştur?
Doğru Cevap: "B" R. Merton
Soru Açıklaması
2.
Toplumdaki kıt kaynaklar ve eşitsiz dağılımı, sınıflar arasındaki güç mücadelesi gibi konuları ele alan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" W. Mills
Soru Açıklaması
3.
Sembolik etkileşimcilik yaklaşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" İnsanların davranışlarını anlamada yorumlama sürecine bakılmalıdır.
Soru Açıklaması
4.
Sosyolojide son yıllarda hangi yaklaşım, duygusal emek, sosyal hareketler, kendine ayna tutma ve ortam tanımlama gibi kavramları kullanmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Sembolik etkileşim
Soru Açıklaması
5.
Kadın ya da erkeğin, üyesi olduğu sosyal gruptan bir kimse ile zorunlu olarak evlilik bağı kurmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Endogami
Soru Açıklaması
6.
Evliliği iki yetişkin insan arasındaki, toplum tarafından tanınan ve onaylanan bir cinsel birlik olarak tanımlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" A. Giddens
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerin hangisi evliliklerin sınıflandırılmasında kullanılmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Oturulan yere göre evlilik
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki evlilik türlerinden hangisinde kadın ve erkek ailelerinin yanında kalmazlar ve onlardan ayrılarak kendilerine ev açarlar?
Doğru Cevap: "A" Neolokal
Soru Açıklaması
9.
Kocası ölen kadının kayınbiraderiyle (kocanın erkek kardeşi) evlenmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Levirat
Soru Açıklaması
10.
Kentsel alanda yaşayan, hane halkı sayısı sınırlı olan, sanayi, ticaret ya da hizmet sektöründe çalışan, akrabalık bağlarının görece önemini yitirdiği, karar alma mekanizmasının aile üyeleri arasında paylaşıldığı, geleneksel yaşam tarzından uzaklaşılan aile tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Çekirdek aile
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi ailenin özellikleri ile ilgili değildir?
Doğru Cevap: "E" Başlık parası sorununa çözüm getirmek amacıyla yapılan evlilik biçimi polijinidir.
Soru Açıklaması
12.
Ülkemizde "ilk kadın örgütü" hangi dönemde kurulmuştur?
Doğru Cevap: "E" Tanzimat
Soru Açıklaması
13.
Kadın ve doğa yakınlığının ataerkillik tarafından tarihsel ve toplumsal süreçlerde oluşturulduğunu savunan ekofeminist yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İkinci ayrımdaki ekofeministler
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi ekofeminizmi, doğum, besleme, çocuk ve yaşlıların bakımına önem vermenin geleneksel toplumsal cinsiyet rollerini ve kalıplarını pekiştireceği gerekçesiyle eleştirir?
Doğru Cevap: "C" J. Biehl
Soru Açıklaması
15.
III.Dünya ülkelerinde kadın ve doğa arasında metafizik ve madde ötesi bir ilişki oluşturarak kadınlara ekolojik liderliğin sorumluluğunu yüklediği için eleştirilen ekofeminist yazar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" V. Shiva
Soru Açıklaması
16.
R.Eisler, günümüzdeki kadın sorunları ve ekolojik krizin temelinde tarih öncesi toplumlardaki kadını ve yeryüzünü yücelten inancın yerini aşağıdakilerden hangisinin aldığını savunmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Ataerkil dinlerin
Soru Açıklaması
17.
İşlevselci sosyolojiye göre, çocuğun sosyalizasyonunda en önemli öğrenme mekanizması hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Özdeşleşim yoluyla kendine rol modeli benimsemesi
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi sosyalizasyon sürecinin amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Toplumsal yapıyı eleştirmelerini sağlamak
Soru Açıklaması
19.
Sembolik etkileşimciliğe göre, oyun sembolüyle rol alma pratiğinin gerçekleşmesi aşağıdaki sonuçlardan hangisini doğurmaz?
Doğru Cevap: "D" Toplumun işlevlerle tanımlı işbölümünde kendi bireysel konumunu yaratma becerisini kazanması
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Baumrind'in anababa-çocuk etkileşimi ve çocuk yetiştirme konusunda ana-baba stiline ilişkin belirlediği temel boyutlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Çatışma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.