Aile Ekonomisi Güz Ara Dönem
3.Deneme Testi
1.
Aşağıdakilerden hangisi “Toplumlar Arası Benzeşme” tezini ileri süren emek teorisyenlerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Kerr
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi toplumun kültürel alanına ait konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Gücün kurumsallaşması
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Talcott Parsons’un toplumsal dönüşümü açıklayan düşünceleri ile çelişmektedir?
Doğru Cevap: "E" Modernizasyon, statükocudur.
Soru Açıklaması
4.
İnsanlığın üçüncü bin yılının açıklanmasında anahtar kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Küreselleşme
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Durkheim ve arkadaşlarının toplumsal dönüşüm yaklaşımı ile çelişir?
Doğru Cevap: "C" Değişim gücünün kaynağı yapısal devamlılıktır.
Soru Açıklaması
6.
Castells’e göre, uzun ömürlü birlikteliğe dayalı aile modelinden uzaklaşıldığının istatistiklere yansıdığı ilk yıllar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 1970’li
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi çekirdek aileye özgü özelliklerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Kamu kurumları ailenin bazı işlevlerini yüklenmiştir.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi günümüz ailesinin ve aile içi ilişkilerin değişim sürecini açıklamakta yetersiz kalır?
Doğru Cevap: "B" 18 . yüzyıl kadınların davranışlarında ve bilinçlerinde artan farklılıklar dönemidir.
Soru Açıklaması
9.
Castells’in, 1970 ve 1990 yılları arasında, boşanma oranlarındaki değişimi takip ettiği tabloda 1990 yılında Mısır’dan daha düşük boşanma oranına sahip üç ülke grubu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İtalya, Japonya, Meksika
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi kapitalizme eşlik eden modernleşme ve sanayileşmenin, ailenin üretici rolü üzerinde yol açtığı sonuçlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kendi kendine yeterlik
Soru Açıklaması
11.
“Aile Ekonomisi Modellerinin özellikleri ile aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" İkinci jenerasyon modellerle birlikte “aile hukuku, sosyal normlar ve gelenekler” modellere dâhil edilmiştir.
Soru Açıklaması
12.
Sanayileşmenin başlangıcında kadın ve erkek arasında ortaya çıkan iş bölümü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Heteroseksüel ayrım çerçevesinde ev ve iş yeri ayrı alanlar haline gelmiştir
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi 1962 yılında ilk kez ilân edilen dört tüketici hakkından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Tazmin edilme hakkı
Soru Açıklaması
14.
Hane halkının zaman kullanımını ve hane halkı üretim kararlarını etkileyen kamu politikası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sosyal güvenlik politikası
Soru Açıklaması
15.
1950’li yıllardan sonra aile ekonomisi ile ilgili teorik çalışmalara öncülük yapan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Becker
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi insan ömrünün uzamasının aile yapısı üzerindeki etkilerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" İnsan ömrünün uzaması evlilik oranlarını düşürmektedir.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi aile yapısının değişmesinin gelişmekte olan ülkelerdeki toplum düzenindeki sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Toplumun yaşlanmasından kaynaklanan kamu fonlarının finansman sorunları
Soru Açıklaması
18.
I. Nüfusun yaşlanması, nüfusun yenilenmediğini göstermektedir.
II. Nüfusun yaşlanması, nüfus artışının hızlandığını göstermektedir.
III. Nüfusun yaşlanması nüfus artışının durduğunu göstermektedir.
IV. Nüfusun yaşlanması, nüfus içerisinde 65 yaş üstü nüfusun arttığını göstermektedir.
V. Nüfusun yaşlanması, nüfusu besleyen grubun arttığını göstermektedir.

“Nüfusun yaşlanması” ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" I, III ve IV
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi yetersiz gıda alımının sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yetersiz beslenme besin maddelerinin aşırı tüketimine neden olabilir.
Soru Açıklaması
20.
“Gıda güvenliği” kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Temel besin maddelerinin yetecek miktarda üretilmesidir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.