Aile Ekonomisi Güz Ara Dönem
2.Deneme Testi
1.
Levy’e göre en çok taklit edilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" ABD
Soru Açıklaması
2.
Talcot Parasons’a göre, aşağıdakilerden hangisi modern toplum yapısının ortaya çıkardığı evrenselleşmeye yardımcı güçlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Dinsel kurumlar
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi küreselleşme olgusunu tanımlama çabalarına yönelik düşüncelerle çelişir?
Doğru Cevap: "C" Küreselleşme üzerinde fikir birliğine varılmış bir kavramdır.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi, Durkheim’ın sanayileşmiş çekirdek ile eklemlenen toplumsal kesimlerle ilgili beklentilerine uygun değildir?
Doğru Cevap: "A" Aileler üretimde uzmanlaşacaktır.
Soru Açıklaması
5.
“Küresel çevre problemlerinin farkına varılması”, Robertson’un küreselleşmenin beş aşaması ayrımının hangi safhasında yer alır?
Doğru Cevap: "A" Belirsizlik Dönemi (1969-1992)
Soru Açıklaması
6.
Yüz yıldan uzun bir dönemin toplumsal hareketi olan feminizmin, 1970'li yılların sonu 1980'li yılların başında yeni bir ivme kazanmasının nedeni nedir?
Doğru Cevap: "B" Küreselleşme
Soru Açıklaması
7.
Evrimci Marksist görüşe göre ataerkil aile yapısının ortaya çıkış nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Özel mülkiyet
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi modern aileye özgü bir özellik değildir?
Doğru Cevap: "C" Aile içinde kadın ve erkeğin kalıplaşmış rolleri korunmaktadır.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi aile tanımında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Aile biyolojik ilişkilerden bağımsız olarak insan türünün devamını sağlayan toplumsal birimdir.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi dünya nüfusunun özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" 100 ülkeden toplanan bilgilere dayanarak nüfus tahminleri yapılmaktadır.
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdaki piyasa yapılarından hangisinde reklam maliyetlerine katlanmak akılcı bir yönetim stratejisidir?
Doğru Cevap: "C" Tekelci rekabet
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi birinci jenerasyon “ortak tercih” modellerine ait bir özelliktir?
Doğru Cevap: "C" Aile tek bir fayda fonksiyonunu maksimize etmektedir.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi 1962 yılında ilk kez ilân edilen dört tüketici hakkından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Temel ihtiyaçların karşılanması hakkı
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki toplumsal özelliklerden hangisi, 1950'li yıllarda, Amerikan ailesini inceleyen, aile ekonomisi teorisyenlerinin modellerini üzerine inşa ettiği sosyal hakikatlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kadınların meslek sahibi olmalarına verilen yüksek önem
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki politikalardan hangisi doğrudan doğruya hane halkının zaman kullanımını ve hane halkı üretimini etkiler?
Doğru Cevap: "B" Sosyal güvenlik politikası
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Amerikan toplumunun demografik özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" ABD’de doğum oranları 1980lerden bu yana nispi olarak sabit kalmaktadır.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi aşırı beslenmenin olası sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Gıda fiyatlarının düşmesi
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Aile Demografisi’nin çalışma alanlarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Ailenin ve hanehalkının büyüklüğü ve bileşimi
Soru Açıklaması
19.
“Nüfusun yaşlanması” ifadesini doğru açıklayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Nüfus içinde 65 yaş ve sonrası nüfusun artması nüfusun yaşlanmasıdır.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıda yer alan değişkenlerden hangisinde dünya nüfusundaki değişimin yönü doğru ifade edilmiştir? Değişken / Değişimin Yönü
Doğru Cevap: "E" Doğumdaki yaşam beklentisi / artıyor
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.