Adalet Meslek Etiği Güz Ara Dönem
2.Deneme Testi
1.

Ahlaken doğru eylemin belirlenmesinde kişilerin eylemlerinden çok kişilik özelliklerine vurgu yapan etik kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Erdem etiği
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi devletin eylem ve işlemlerinin hukuka dayanması ve bu eylem ve işlemlerin bağımsız yargı organlarınca denetlenmesi anlamındadır?

Doğru Cevap: "B" Hukuk devleti ilkesi
Soru Açıklaması
3.

"Kişiden kişiye, zamandan zamana, toplumdan topluma değişebilen değer yargıları ve ahlâkî yargılar vardır. Ancak bunların hepsi aynı anda geçerli veya doğru olamaz. Bazı ahlâkî yargılar vardır ki, bunlar herkes için ahlâkî sorumluluk iddiasında bulunurlar." İfadesini ileri süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Evrenselcilik
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi birinci düzey gerekçelendirme sınıflarından biridir?

Doğru Cevap: "A" Olası sonuçlarla gerekçelendirme
Soru Açıklaması
5.

Etik, soru sormanın mümkün olduğu son noktaya kadar, her yeni yanıb aşağıdakilerden hangisiyle karşılar?

Doğru Cevap: "C" Neden
Soru Açıklaması
6.

Ahlaken eleştiriden kaçmak istendiğinde sıklıkla başvurulan bir argüman olan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Öznelcilik
Soru Açıklaması
7.

Kamu idaresinin kamu yararım gerçekleştirmek amacıyla yaptığı faaliyetlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Kamu hizmeti
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi Meta-Etik kuramdır?

Doğru Cevap: "D" Doğalcılık
Soru Açıklaması
9.

Aşağı da kilerden hangisi devletin eylem ve işlemlerinin hukuka dayanması ve bu eylem ve işlemlerin bağımsız yargı organlarınca denetlenmesi anlamındadır?

Doğru Cevap: "B" Hukuk devleti ilkesi
Soru Açıklaması
10.

Ahlaki yargıların kişilerin duygularına bağlı olduğunu, salt o kişiye ait olması nedeniyle doğru veya yanlış olamayacağını söyleyen kuram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Öznelcilik
Soru Açıklaması
11.

Bazı ahlâki yargıların herkes için geçerli olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Evrenselcilik
Soru Açıklaması
12.

Ahlâkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Hayvanların hareketleri de ahlâkla ilgili olabilir.
Soru Açıklaması
13.

Ahlâkın kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" İnsan davranışlar
Soru Açıklaması
14.

Duyusal hazlara bağlanan mutlulukçuluk aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Hazcılık
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerden hangisi üçüncü düzey gerekçelendirmelerden biridir?

Doğru Cevap: "B" Doğalcılık
Soru Açıklaması
16.

Uyulması gereken ahlâk kurallarının varlığını inkar eden düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Hiççilik
Soru Açıklaması
17.

İnsanların eylemlerini gerekçelendirirken ahlaken otorite sayılan kişi veya kurumların görüşlerine dayandıkları gerekçelendirme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Ahlâkî otoriteyle gerekçelendirme
Soru Açıklaması
18.

Halk hizmeti gören devlet organlarının tümüne ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Kamu
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi etik evrensel değerlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Ekonomi
Soru Açıklaması
20.

Devletin; hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için hayata geçirdiği politikaları ve bu politikaların yarattığı sonuçları izlemek için gerekli olan bilgiyi düzenli, anlaşılabilir, tutarlı ve güvenilir bir biçimde sunmasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Saydamlık
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.